Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

Άσκηση Νο16 (2022-2023)

 Υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ έχει pH=3

Το διάλυμα αυτό α­ραιώνεται σε πενταπλάσιο όγκο οπότε στο αραιω­μένο διάλυμα βρέθηκε [Η3O+] = 3×10-4 Μ.

α) Να εξετάσετε αν το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές.

β) Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις:

ΗΑ(aq) + NaOH(aq)NaA(aq) + H2O(ℓ)               ΔΗ= - 50,1 kJ

  CH3COOH(aq) + KOH(aq) → CH3COOH(aq) + H2O(ℓ)  ΔΗ= - 47,1 kJ

i) Ποια είναι η  ΔΗιοντισμού του ΗΑ και ποια του CH3COOH;

ii) Ποιο από τα οξέα ΗΑ και CH3COOH είναι ισχυρότερο;

iii) Ποιο από τα οξέα HCOOH ή CH3CH2COOH θα μπορούσε να είναι το οξύ ΗΑ;

Δίνεται η +Ι επαγωγική ικανότητα: -H < - CH3 < - CH2CH3

Δίνεται η ενθαλπία εξουδετέρωση ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση: 

ΔΗ= - 57,1 kJ/mol

 (Aπ: α) ασθενές, β) i) +7 kJ/mol,  ii) +10 kJ/mol,  ii) ΗΑ)

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 15 (2022-2023)

 Δίνεται η απλή και προς τις δύο κατευθύνσεις αντίδραση:  

                               2Α(g) + B(g)       <=>        Γ(g) + 2Δ(g)

με k1=0,25 L2×mol-2×s-1   και k2= 0,01 L2×mol-2×s-1 

Αρχικά ισχύει: [A]=0,11M,  [B]=0,25M.

Μετά από 20 s βρέθηκε ότι [Δ]=0,06Μ ενώ μετά από άλλα 80s αποκαθίσταται ισορροπία στην οποία βρέθηκε [Δ]=0,1Μ.

α) Να βρεθούν στο χρονικό διάστημα 0-100 s οι μέσες ταχύτητες των Α, Β, Γ, Δ και της αντίδρασης.

β) Να βρεθούν η ταχύτητα της προς τα δεξιά αντίδρασης (υ1), της προς τ’  αριστερά αντίδρασης (υ2), της αντίδρασης (υ) του αμφίδρομου φαινομένου  και οι ταχύτητες των     Α, Β, Γ και Δ:

i) αρχικά (t=0),

ii) τη χρονική στιγμή 20 s και

iii) τη στιγμή t=100 s που αποκαταστάθηκε η ισορροπία.

(Απ: α10-3 M/s – 5.10-4  M/s –  5.10-4   M/s – 10-3   M/s – 5.10-4  M/s

β) i) 7,5625.10-4 M/s – 0 – 15,125.10-4 M/s – 7,5625.10-4 M/s –7,5625.10-4 M/s – 15,125.10-4 M/s

ii) 1,375.10-4   M/s – 1,08.10-6  M/s – 1,3642.10-4   M/s – 2,7284.10-4   M/s –        1,3642.10-4    M/s – 1,3642.10-4    M/s – 2,7284.10-4 M/s  

iii) 5.10-6 M/s – 5.10-6 M/s – 0M/s - 0M/s- 0M/s - 0M/s - 0M/s)

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 14 (2022-2023)

 Σε δοχείο όγκου 8L εισάγονται 8 mol ΝΟ2 και θερμαίνουμε στους           θ °C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:  

 2ΝΟ2(g)   <=>  Ν2Ο4(g) στην οποία βρέθηκε ότι mNO2=mN2O4.

α) Ποια είναι η απόδοση της αντίδρασης, ο βαθμός μετατροπής του ΝΟ2 και η % w/w περιεκτικότητα του μίγματος ισορροπίας;

β) Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, αυξάνουμε τον όγκο του δοχείου σε 36L.  Να βρεθεί η νέα απόδοση της αντίδρασης, ο νέος βαθμός μετατροπής του NO2 και η νέα % w/w περιεκτικότητα του μίγματος ισορροπίας;

  (Aπ:   α) 50%, 0,5   50% w/w - 50%w/w,  

             β) 25%, 0,25,  75%w/w - 25%w/w)


Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Επίδρασης της αύξησης του V στην ... C και στην ... P

 Όταν οι μαθητές που αγαπάνε τη Χημεία έχουν έμπνευση (μέρος 2)

Ιδέα-Κείμενο: Αναστασία Μισαηλίδη

Σκίτσο:  Άρης                                              Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Άσκηση Νο13 (2022-2023)

 Σε 200 mL υδατικού διαλύματος (Δ1) Η2Ο2 0,8Μ θερμοκρασίας 25οC προσθέτουμε καταλύτη ΜnO2(s) και πραγματοποιείται η αντίδραση: 2H2O2 (aq)  => O2(g) +  2H2O(ℓ)   οπότε για τον VO2 σε cm3 προκύπτει η καμπύλη Χ. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Να αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας.


Η καμπύλη Υ μπορεί να προκύψει αν στις ίδιες συνθήκες:

α. Αφαιρέσουμε τον καταλύτη.(V,T=σταθ.)

β. Προσθέσουμε Η2Ο (T=σταθ.)

γ. Η αντίδραση γίνει με 400 mL υδατικού διαλύματος Η2Ο2 0,5Μ αντί του διαλύματος Δ1.(Τ=σταθ.)

δ. Η αντίδραση γίνει στους 35οC.

ε.  Προσθέσουμε στο Δ1 υδατικό διάλυμα Η­2Ο2 0,3Μ.(Τ=σταθ.)

(Απάντηση: Σωστές  (γ) και (ε) )Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 12 (2022-2023)

 

Σε δοχείο σταθερού όγκου 0,5L εισάγονται αρχικά 16 g μείγματος που περιέχει στοιχειομετρικές ποσότητες  στερεού S  και αέριου Ο2 οι οποίες αντιδρούν σύμφωνα με την αντίδραση:

                                       2S (s) + 3O2(g) 2SO3(g)

Μετά από 2 min ελευθερώνονται 15kJ ενώ η μέση ταχύτητα του SO3  στο διάστημα 0-2 min είναι ίση με 4 g/min.

α) Να βρεθεί η ενθαλπία σχηματισμού του SO3.

β) Είναι δυνατόν τη στιγμή 5 min να είναι [SO3]=0,6M;

Αr:  S=32,  O=16.

(Aπ: α) - 150 kJ/mol,  β) όχι   [SO3]<0,5M)

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 11 (2022-2023)

 1. Υδατικό διάλυμα του οξέος ΗΧ έχει όγκο 500 mL και συγκέντρωση 0,4Μ. Το διάλυμα αυτό αναμιγνύεται με διάλυμα ισχυρής βάσης Βα(ΟΗ)2 όγκου 200 mL και συγκέντρωσης 0,25Μ. Από την αντίδραση εξουδετέρωσης ελευθερώνονται 3 kJ σε πρότυπη κατάσταση. Να εξηγήσετε αν το οξύ ΗΧ είναι ισχυρό ή ασθενές. Δίνεται η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση  - 57 kJ/mol    (Aπ: ασθενές)

2. Σε 200 mL διαλύματος Fe(ΟΗ)3  (ισχυρή βάση)  προσθέτουμε  300 mL διαλύματος ΗCl 2 Μ (ισχυρό οξύ)  οπότε ελευθερώνεται ποσό θερμότητας ίσο με  4,08 Kcal.  

Να βρεθούν:

α) η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Fe(OH)3

β) οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων ουσιών στο τελικό διάλυμα.

Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση:  

H2SO4 (ισχυρό οξύ) + 2NaOH (ισχυρή βάση) → Na2SO4 + 2H2O  ΔΗο= - 27,2 Kcal.

(Απ: α) 5,35 % w/v,   β) 0,6Μ – 0,2Μ)

3. Nα συγκρίνετε το ποσό θερμότητας που ελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση  1 mol υγρού C5H12 (q1) και 1 mol αέριου C5H12 (q2) προς  αέριο CO2 και υδρατμούς.   (Aπ: q1 < q2 )


Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

Άσκηση Νο 10 (2022-2023)

Υδατικό διάλυμα ζάχαρης 0,1Μ (Δ1) φέρεται σε επαφή με υδατικό διάλυμα KBr c Μ (Δ2) διαμέσου κινητής  ημιπερατής μεμβράνης. Tα διαλύματα έχουν τον ίδιο όγκο και την ίδια θερμοκρασία:

Όταν σταματήσει το φαινόμενο της ώσμωσης το διάλυμα Δ1 έχει συγκέντρωση 0,15Μ.

Να βρεθεί η τιμή της συγκέντρωσης  c.   (Aπ: c=0,1M)

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

Άσκηση Νο 9 (2022-2023)

 1. Δίνονται οι ενώσεις:

αιθάνιο (1)     προπυλαμίνη (2)    διμεθυλοαιθέρας (3)   

τριτοταγής βουτυλαμίνη (4)

2,2-διμεθυλο-πεντάνιο (5)   υδροξείδιο του καλίου (6)   

2-μεθυλο-εξάνιο (7)

α) Ποια είδη δυνάμεων αναπτύσσονται  μεταξύ των μορίων:         

i) αιθανίου, ii) προπυλαμίνης κ.λ.π.;

β) Να διατάξετε τις ενώσεις αυτές κατά αυξανόμενο σημείο βρασμού (σε εξωτερική πίεση 1 atm) όπως αναμένεται με βάση την ισχύ των διαμοριακών δυνάμεων:

(Απ: β) 1 < 3 < 5 < 7 <2 < 4 < 6)

 

2.  Το μεθάνιο (CH4) με επίδραση Cl2 παρουσία φωτός παράγει μείγμα των χλωροπαραγώγων:                           

                CH3Cl,       CH2Cl2,      CHCl3,       CCl4.

α) Ποιο από αυτά διαλύεται πιο πολύ στο εξάνιο (C6H14);

β) Ποιο από αυτά έχει τη μεγαλύτερη πτητικότητα (ικανότητα εξάτμισης)  στην ίδια θερμοκρασία;

γ) Ποιο από αυτά μπορεί να παρασκευασθεί με την αλογονοφορμική αντίδραση;

(Aπ:  α) CCl4 ,  β) CH3Cl,  γ) CHCl3)

 

3. Τα αλκάνια Α και Β είναι αέρια. Το αλκάνιο Α έχει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα απ’ ότι το αλκάνιο Β στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Ποιο από τα αλκάνια Α ή Β:

α) βράζει πιο εύκολα;

β) υγροποιείται δυσκολότερα;

(Aπ:  α) Β,  β) Β )

 

4.  α) Aν από τα αλογόνα Χ2 (F2, Cl2, Br2, I2 ) στις συνηθισμένες συνθήκες ένα μόνο είναι στερεό, ένα μόνο είναι υγρό και τα υπόλοιπα είναι αέρια να βρείτε ποια φυσική κατάσταση αντιστοιχεί στο κάθε αλογόνο.  Αr: F=19, Cl=35,5  Br=80, I=127.

β) Κατά την εξάχνωση του στερεού αλογόνου:   Χ2(s) X2(g)  ποιες δυνάμεις εξασθενούν;

i. ο ομοιοπολικός δεσμός Χ-Χ    ii. ιόντος-ιόντος   

iii. διπόλου-διπόλου         iv. Διασποράς (London)

γ) Είναι σωστό ότι μεταξύ δύο μορίων υδραλογόνου (ΗΧ)  εμφανίζονται πάντα δυνάμεις van der Waals;

(Aπ: α) Ι2(s), Br2(),  β) iv  γ) ναι )

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Άσκηση Νο 8 (2022-2023)

 

α) Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της συνισταμένης διπολικής ροπής στο μόριο του COS. 

Τι είδους διαμοριακές δυνάμεις αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων:

i) COS - COS   ii) COS - H2O

β) Τι είδους διαμοριακές δυνάμεις αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων  ΒeCl2;

Nα αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Δίνεται  4Be.

γ) Τι είδους διαμοριακές δυνάμεις αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων  ΒCl3;

H ένωση αυτή διαλύεται εύκολα ή δύσκολα στον υγρό CCl4;

Nα αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Δίνεται  5B.

(Υπόδειξη: Βρείτε αρχικά τη γεωμετρία του μορίου από το είδος των υβριδικών τροχιακών που χρησιμοποιεί ο C, το Βe  και το B)

(AΠ: α) Γραμμικό μόριο  i) London & Διπόλου -Διπόλου   ii) London & Διπόλου - Διπόλου & δεσμός Η

β) Γραμμικό μόριο - London

γ) Επίπεδο τριγωνικό μόριο - London - εύκολα )

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

Διαμοριακές...δυνάμεις

 Όταν οι μαθητές που αγαπάνε τη Χημεία έχουν έμπνευση:

                   Από την Αναστασία Μισαηλίδη (Γ Λυκείου)
charkopl.blogspot.com: 1.000. 000 προβολές σελίδας!

 Ξεπεράσαμε και τις 1.000.000 προβολές σελίδες!


Με την ευκαιρία ΕΔΩ  7 ασκήσεις για επανάληψη στο ΚΕΦ.6 και σ,π δεσμοί & υβριδισμός

Άσκηση Νο7 (2022-2023)

 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

1) Η θεωρία δεσμού σθένους εξηγεί τον σχηματισμό ιοντικών δεσμών.

2) Για να σχηματιστεί δεσμός σ, πρέπει να επικαλυφθούν υποχρεωτικά s  ατομικά τροχιακά.

3) Στα αλκίνια υπάρχουν ένας ή περισσότεροι π δεσμοί.

4) Το υδρογόνο σχηματίζει τόσο δεσμούς σ όσο και δεσμούς π.

5) Όταν γίνεται αλληλοεπικάλυψη p ατομικών τροχιακών, σχηματίζεται υποχρεωτικά δεσμός π.

6) Η ισχύς του δεσμού άνθρακα-άνθρακα στο CH≡CH είναι τριπλάσια από την ισχύ του δεσμού άνθρακα-άνθρακα στο  Η3C - CH3.

7) Οι κορεσμένες οργανικές ενώσεις περιέχουν στο μόριό τους μόνο δεσμούς σ.

8) Στο μόριο του CH2=CH2 δεν επιτρέπεται η ελεύθερη περιστροφή των ατόμων άνθρακα.

9) Ο δεσμός π στο μόριο του CH3CH=CH2 έχει μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρονιακού νέφους εκατέρωθεν του άξονα του δεσμού των ατόμων άνθρακα.

10) Όσο ισχυρότερος είναι ένας δεσμός ανάμεσα στα άτομα C, τόσο μικρότερο είναι το μήκος του.

11) Στο μόριο του Ν2 υπάρχουν τρεις ισότιμοι δεσμοί.

12) Ο απλούστερος υδρογονάνθρακας με 2π δεσμούς είναι το προπαδιένιο: CH2=C=CH2.

13) Όσο μεγαλύτερη είναι η επικάλυψη των τροχιακών, τόσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός.

14) Δύο ατομικά τροχιακά που επικαλύπτονται για να σχηματίσουν ομοιοπολικό δεσμό πρέπει να περιέχουν ένα μονήρες ηλεκτρόνιο  με αντιπαράλληλο spin.

15) Μόνο κατά την επικάλυψη ενός s ατομικού τροχιακού με τροχιακό s ή p σχηματίζεται δεσμός σ.

16) Οι συντακτικά ισομερείς ενώσεις έχουν τον ίδιο αριθμό σ και π δεσμών.

17) Στον δεσμό σ υπάρχει μεγαλύτερη επικάλυψη ατομικών τροχιακών απ' ό,τι στον δεσμό π γι’ αυτό είναι ισχυρότερος δεσμός.

18) Οι δεσμοί σ σχηματίζονται μόνο με επικάλυψη s ατομικών τροχιακών.

19) Όταν γίνεται αλληλοεπικάλυψη p ατομικών τροχιακών, σχηματίζεται δεσμός σ ή δεσμός π.

20) Η θεωρία δεσμού σθένους και η θεωρία των μοριακών τροχιακών ερμηνεύουν τον ομοιοπολικό δεσμό.

21) Oι π δεσμοί δημιουργούνται με οποιαδήποτε επικάλυψη p τροχιακών.

22) Στο μόριο του CH4 υπάρχει 1 sp3 υβριδικό τροχιακό.

23) Το μόριο του BeH2 είναι γραμμικό μόριο.

24) Τα υβριδικά τροχιακά sp, sp2 και sp3 έχουν το ίδιο σχήμα αλλά όχι το ίδιο μέγεθος.

25) Η θεωρία του υβριδισμού διατυπώθηκε από τον Pauling το 1931.

26) Το μόριο του BF3 είναι επίπεδο μόριο.

27) Σε κάθε υβριδικό τροχιακό μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι δύο ηλεκτρόνια.

28) Τα υβριδικά τροχιακά μπορούν να σχηματίσουν σ και π δεσμούς.

29) Στο μόριο του 2-μεθυλο-2-βουτένιο οι πυρήνες όλων των ατόμων C βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

30) Το άτομο  του C όταν σχηματίζει τριπλό δεσμό  έχει ηλεκτρονιακή δομή: 


31) Στο 1,3-βουταδιένιο όλα τα άτομα C έχουν τον ίδιο είδος υβριδισμού.

32) Τα υβριδικά τροχιακά προκύπτουν με αλληλοεπικάλυψη αμιγών τροχιακών.

33) Η ενέργεια των υβριδικών τροχιακών είναι ίση με το άθροισμα των ενεργειών των τροχιακών από τα οποία προκύπτουν.

34) Κατά τον υβριδισμό ενός s και δύο p ατομικών τροχιακών σχηματίζονται τρία υβριδικά τροχιακά που έχουν την ίδια ενέργεια.

35) Υβριδικά τροχιακά προκύπτουν μόνο με γραμμικό συνδυασμό s και p αμιγών τροχιακών.

36)  Το ακετυλένιο  (CH≡CH) είναι ένα γραμμικό μόριο.

37)  Στα αλκίνια όλα τα άτομα άνθρακα έχουν sp υβριδισμό.

38) Σε δύο μόρια HCN υπάρχουν 2 σ(sp-p) δεσμοί.

39) Στο μόριο του CH2=CH-C≡CH δεν υπάρχει δεσμός σ(s-sp3).

40) Ο πιο ισχυρός ομοιοπολικός δεσμός είναι ο δεσμός σ(sp-sp).

41) Με  γραμμικό συνδυασμό δύο p ατομικών τροχιακών προκύπτουν δύο p2 υβριδικά τροχιακά.

42) Τα υβριδικά τροχιακά dsp2  είναι 4 και προήλθαν από υβριδισμό 1 d, 1s και 2p ατομικών τροχιακών.

43) Τα υβριδικά τροχιακά sp3  του ατόμου C έχουν μικρότερη ενέργεια από το άθροισμα των ενεργειών των τροχιακών 2s, 2px, 2pψ, 2pz από το συνδυασμό των οποίων προήλθαν.

44) Ένα μόνο αλκίνιο C4H6 έχει τους πυρήνες όλων των ατόμων C στο ίδιο επίπεδο.

45) Σε 1 mol  CH2=CH2 υπάρχουν 4σ (s-sp2) δεσμοί.

46) Το άτομο του Η δε μπορεί να σχηματίσει σ (s-sp2) δεσμό με το άτομο του Βορίου.

47) Με γραμμικό συνδυασμό ενός s και ενός p τροχιακού σχηματίζεται 1 υβριδικό sp τροχιακό.

48) Σε 32 g μεθανίου περιέχονται 8ΝA  σ(s-sp3) δεσμοί.

49) Ο δεσμός C-Cl στο μόριο του CH3Cl  και στο μόριο του CH2=CH-Cl έχουν την ίδια ισχύ.

50) Μόνο ο C σχηματίζει υβριδικά τροχιακά.

(AΠΑΝΤΗΣΗ: Σωστές είναι:  8 9 10  13  14  16 17   19  20  23 24 25 26 27  29 30   31 34 36 38  39  40 42 43 44 και 48)


Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Άσκηση Νο6 (2022-2023)

 Το στοιχείο Σ έχει  ατομικό αριθμό Ζ = x.

α) Αν για την απομάκρυνση 6ΝΑ e από το άτομο του Σ σύμφωνα με την εξίσωση:    

Σ(g) Σx+(g) + xe   ΔΗ=19,63 MJ

απαιτούνται 39,26 MJ, να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Σ και η Εi2.

Δίνονται:  Εi1Σ=0,52MJ/mol   και  Ei3=11,81 ΜJ/mol.

β) Nα ελέγξετε αν για το στοιχείο Βόριο (Ζ=5):  

                         Ei4 < 7,3 ΜJ/mol    ή Εi4  > 7,3 ΜJ/mol.

γ) Να συγκρίνετε το μέγεθος των σωματιδίων:  

                              Σ,       Σ+,     4Βe2+ και  11Νa

(Aπ: 

α) x=3, Ei2=7,3ΜJ/mol,  

β) Εi4B > 7,3 ΜJ/mol,  

γ) Νa > Σ  > Σ > 4Βe2+  )

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

NOBEL Χημείας 2022

 


Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Οι επιστήμονες Κάρολιν Μπερτόσι, Μόρτεν Μέλνταλ και Μπάρι Σάρπλες τιμήθηκαν σήμερα με το Νόμπελ Χημείας "για την ανάπτυξη της χημείας κλικ και της βιοορθογωνικής χημείας". 

Ο 81χρονος Αμερικανός επιστήμονας Μπάρι Σάρπλες απολαμβάνει το σπάνιο προνόμιο να τιμάται για δεύτερη φορά με βραβείο Νόμπελ Χημείας, πράγμα που τον καθιστά τον πέμπτο άνθρωπο στον κόσμο που έχει τιμηθεί δύο φορές με το περίβλεπτο βραβείο. Το 2002 είχε τιμηθεί για τις ανακαλύψεις του πάνω στην τεχνική της ασύμμετρης κατάλυσης.

Ο Αμερικανός επιστήμονας, που έχει την έδρα του στην Καλιφόρνια, και ο 58χρονος Δανός Μόρτεν Μέλνταλ, του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, τιμώνται για την πρωτοποριακή εργασία τους στον τομέα της "χημείας κλικ", μιας νέας μορφής συνδυασμού μορίων.

Αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη φαρμακευτικών θεραπειών, για την χαρτογράφηση του DNA ή τη δημιουργία νέων υλικών.

Η 55χρονη Αμερικανίδα Κάρολιν Μπερτόσι τιμάται για την ανακάλυψη της βιοορθογωνικής χημείας, μιας χημικής αντίδρασης που περιγράφεται ως ικανή να ξεκινήσει σε έναν ζωντανό οργανισμό, αλλά χωρίς να διαταράξει ή να αλλάξει την χημική του σύσταση.

Η ανακάλυψη της Μπερτόσι, η οποία βρισκόταν μεταξύ των φαβορί για το φετινό Νόμπελ Χημείας, ανοίγει κυρίως δρόμους για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα αντικαρκινικών θεραπειών.

Το Νόμπελ Χημείας είναι το τρίτο στη σειρά που ανακοινώνεται αυτήν την εβδομάδα έπειτα από αυτά της Ιατρικής και της Φυσικής.

Πέρυσι είχε απονεμηθεί στον Γερμανό επιστήμονα Μπένγιαμιν Λιστ και στον Αμερικανό σκωτσεζικής καταγωγής Ντέιβιντ Μακμίλαν για την ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου σύνθεσης μορίων που επέτρεψε να "πρασινίσει" η χημεία και να βελτιωθεί η φαρμακευτική έρευνα.

Μεταξύ αυτών που έχουν τιμηθεί με Νόμπελ Χημείας βρίσκονται πολύ γνωστοί επιστήμονες, όπως η Μαρί Κιουρί, η οποία είχε τιμηθεί μαζί με τον σύζυγό της και με Νόμπελ Φυσικής. Η μεγαλύτερη κόρη της, η Ιρέν Ζολιό-Κιουρί, είχε τιμηθεί επίσης με Νόμπελ Χημείας μόλις δύο δεκαετίες μετά την μητέρα της.

Το βραβείο απονέμει η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 920.000 ευρώ).


Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α-Β- Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2022-2023

                                                                                           Για download πατήστε πάνω δεξιά

Άσκηση Νο 5 (2022 -2023)

 Δίνονται τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ των κύριων ομάδων (Α) του Π.Π. που έχουν ατομικούς αριθμούς Ζ, Ζ+1, Ζ+2 και Ζ+3 αντίστοιχα.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ατομική ακτίνα (R) των στοιχείων αυτών:

Στοιχείο

Α

Β

Γ

Δ

R (pm)

104

99

97

227

 

α) Να βρεθούν οι ομάδες στις οποίες ανήκουν τα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ.

β) Αν το στοιχείο Α ανήκει στην ίδια περίοδο με το 2ο αλκάλιο ποιος θα είναι ο μέγιστος αριθμός e με m=0, που μπορεί να έχει το άτομο του Α στη θεμελιώδη του κατάσταση;

γ) Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία σχηματίζει το πιο όξινο οξείδιο;

δ) Το στοιχείο Ε έχει παρόμοιες ιδιότητες με το στοιχείο Δ και είναι λιγότερο ηλεκτροθετικό από αυτό. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός e με m=0 που μπορεί να έχει το άτομο του Ε στη θεμελιώδη του κατάσταση;

(Απ: α) VIA-VIIA-VIIIA-IA   β) 10e   γ) Β  δ) 3e )