Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Άσκηση Νο 16 (2023-2024)

11,2 L CHCH σε stp αντιδρούν καταλυτικά με Η2  οπότε παράγεται αέριο μίγμα που αποτελείται μόνο από 3 οργανικές ενώσεις.

Το μίγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.

Το 1ο μέρος διαβιβάζεται σε περίσσεια αμμωνιακού διαλύματος CuCl οπότε το διάλυμα παρουσιάζει αύξηση βάρους ίση με 0,52 g.

To 2o  μέρος διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύματος Br2 σε διαλύτη CCl4 οπότε το διάλυμα παρουσιάζει αύξηση βάρους ίση με 1,36 g.

Nα βρεθεί η % v/v σύσταση του αέριου μίγματος.

Αr: C=12, H=1.

(Aπ:  8% v/v CHCH,  12 % v/v CH2=CH2, 80% v/v CH3CH3)

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

Θέματα 37ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας

                                     ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

                                               (Πατήστε πάνω δεξιά για download)

                                    ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Κυριακή 17 Μαρτίου 2024

Άσκηση Νο 15 (2023-2024)

 Ομογενές μίγμα φαινόλης (C6H5OH) και ένωσης C3H8O (A) έχει μάζα 4,88 g.

Το μίγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.

Στο πρώτο μέρος προσθέτουμε  Na. Το οργανικό προϊόν απομονώνεται κατάλληλα και διαλύεται στο νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα όγκου 2,5 L με pH=12.

To δεύτερο μέρος ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα KMnO4 1M παρουσία H2SO4. 

Ο αποχρωματισμός του διαλύματος KMnO4 σταματάει όταν έχουν προστεθεί         20 mL διαλύματος.

Να βρεθεί η σύσταση του μίγματος σε mol και ο Σ.Τ. της ένωσης Α.

Ar: C=12, H=1, O=16   Για το Η2Ο:  Kw=10-14.  Για τη φαινόλη: Κa=2 10-11

(Aπ: 0,02 mol C6H5OH και 0,05 mol CH3CH2CH2OH)


Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024

Άσκηση Νο 14 (2023-2024)

37 g C4H9OH (A) θερμαίνονται παρουσία Η2SO4 στους 170 οC  και παράγεται μίγμα αέριων υδρογονανθράκων Β και Γ με περιεκτικότητα 1,25% v/v  σε Γ.

Με επίδραση περίσσειας HCl στο μίγμα των Β και Γ παράγεται η οργανική ένωση Δ που έχει μάζα ίση με τη μάζα της Α.

α) Να βρεθούν οι Σ.Τ των Α, Β, Γ και Δ.

β) Από την αρχική ποσότητα της Α ποιο ποσοστό μετατράπηκε στη Β και ποιο στη Γ;

γ) Από την ποσότητα της Α που αφυδατώθηκε ποιο ποσοστό μετατράπηκε στη Β και ποιο στη Γ;

δ) Να γραφεί η συνολική χημική εξίσωση της αντίδρασης αφυδάτωσης της Α.

ε) Η ποσότητα της Α που περίσσεψε καίγεται πλήρως με τον απαιτούμενο όγκο αέρα (20% v/v O2 – 80% v/v Ν2).  

Nα βρεθεί ο όγκος των καυσαερίων σε STP.

(Aπ: α) Α: 2-βουτανόλη,  β) 79 %, 1 %,  γ) 98,75%,  1,25 %

δ) 80Α → 79Β + Γ + 80Η2Ο,  ε) 73,92 L)