Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Άσκηση Νο 31 (2020-2021)

 Χωρίζουμε ένα δοχείο όγκου V L με κινητό διάφραγμα σε δύο ίσα μέρη, σε θερμοκρασία 500K. Στο ένα μέρος διαβιβάζουμε 2 mol HI και στο άλλο μέρος 6 mol N2O4, όπως φαίνεται στο σχήμα και αφήνουμε ελεύθερο το διάφραγμα. Στα δοχεία πραγματοποιείται διάσπαση των παραπάνω ενώσεων

Όταν το διάφραγμα ισορροπήσει, το ένα μίγμα ισορροπίας καταλαμβάνει 4πλάσιο όγκο από το άλλο μίγμα ισορροπίας.

Αν η θερμοκρασία παραμένει σταθερή να υπολογιστούν:

α) η σύσταση σε mol στα δύο μέρη μετά την αποκατάσταση των ισορροπιών. 

Δίνονται: 2ΗΙ (g) <=> H2(g) + I2(g) Kc1=0,25 (500K)

                N2O4(g) <=> 2NO2(g)  Kc2=0,5  (500K)

β) Ο όγκος του δοχείου (V).

γ) Η πίεση που δέχεται το διάφραγμα εκατέρωθεν στην κατάσταση ισορροπίας.

(Aπ: 

α) 1 mol HI - 0,5 mol H2-0,5 mol I2 &  4 mol N2O4 - 4 mol NO2  

β) 10 L,  

γ) 41 atm)


Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

24 διαγωνίσματα Χημείας (ΨΕΒ 2021) σε ένα αρχείο

 Συγκεντρωμένα (update 19-5-21) με διορθωμένα τα παροράματα τα εξής διαγωνίσματα με τις λύσεις τους:

8    ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

2   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΕΦ. 1-4

1   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΚΕΦ. 1

1   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΚΕΦ. 2

2   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΚΕΦ. 3

3   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΚΕΦ. 4

4   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΚΕΦ. 5

3   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΚΕΦ. 6Για download πατήστε πάνω δεξιά

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Άσκηση Νο 29 (2020-2021)

Μία μέθοδος παρασκευής του ΗΝΟ3 περιλαμβάνει τις παρακάτω ποσοτικές διαδοχικές αντιδράσεις:    

                          Ν2(g) + O2(g)   →    2NO(g)           ΔΗ1=+181 kJ   (1)

                          2NO(g) +O2(g) → 2NO2(g)            ΔΗ2= -173 kJ   (2)

                         3NO2(g) + H2O(l) →  2HNO3(aq)+ NO(g)   ΔΗ3= - 49 kJ   (3)

Από 720 m3 N2 , 1440 m3 O2 και περίσσεια Η2Ο (σε συνθήκες που ο γραμμομοριακός όγκος είναι 24L) παραλαμβάνεται ΗΝΟ3 του οποίου (λόγω διάφορων απωλειών κατά τη συλλογή του) η μάζα του είναι 2394 kg.

α) Οι αντιδράσεις ως ποσοτικές έχουν απόδοση 100%. Η μέθοδος όμως αυτή (λόγω απωλειών του ΗΝΟ3) δεν έχει τελικά απόδοση 100% σε ΗΝΟ3.

Να βρείτε την απόδοση σε ποσοστό % της μεθόδου αυτής με την οποία παρασκευάστηκε το ΗΝΟ3.

β) Ποιο είναι το ποσό θερμότητας (σε MJ) που εκλύεται ή απορροφάται κατά την παραπάνω παρασκευή ΗΝΟ3;

γ) Σε άλλη περίπτωση χρησιμοποιούμε αρχικά 45 kmol N2, 105 kmol Ο2. 

Η περίσσεια Ο2 χρησιμοποιείται και για να αντιδράσει το ΝΟ που παράχθηκε στην (3). 

Ποια είναι η μέγιστη ποσότητα σε kmol ΗΝΟ3 που μπορεί να παρασκευαστεί αν δεν υπάρχουν απώλειες στη συλλογή του ΗΝΟ3;  

Ποιο ποσό θερμότητας (σε MJ) εκλύεται η απορροφάται στην περίπτωση αυτή;

δ) Αν παρασκευαστεί εργαστηριακά το ΗΝΟ3 σύμφωνα με την αντίδραση: 

2Ν2(g) + 5O2 (g) +2H2O (l) → 4HNO3(aq) 

και χρησιμοποιώντας αρχικά ισομοριακό μίγμα Ν2, Ο2 και Η2Ο ελευθερώνονται 204 kJ. 

Nα βρεθούν: 

 i) η μάζα του αρχικού μίγματος των αντιδρώντων.

ii) το pH του διαλύματος που θα προκύψει αν η ποσότητα του παραγόμενου νιτρικού οξέος διαλυθεί σε νερό ώστε να προκύψει διάλυμα όγκου 3,2L.

(Απ: α) 95 %,  β) ελευθ. 740 ΜJ    γ) 80 kmol,  ελευθ. 4.195 ΜJ     

δ) i) 312 g – ii) pH=0)


Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Διαγωνίσματα Χημείας

 7 Γενικά διαγωνίσματα Χημείας εφ' όλης της ύλης  και 2 διαγωνίσματα για τα κεφάλαια 1 έως και 4 από το ΨΕΒ (http://www.study4exams.gr/) και οι απαντήσεις τους


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ