Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

ΑΣΚΗΣΗ Νο 28 (2020-2021)

 24 g C  αντιδρούν μερικώς με Η2 σύμφωνα με τη χημική αντίδραση:  

        7C(s) + 8H2(g) → 3CH4(g) + 2C2H2(g)   ΔΗ= +235kJ

από την οποία απορροφήθηκαν 47 kJ.

Αν ο C  αντέδρασε με το Η2 σύμφωνα με τις παρακάτω χημικές αντιδράσεις:

                    C(s) + 2H2(g) → CH4(g)   ΔΗ1 = -75 kJ 

                    2C(s) + H2(g) → C2H2(g)   ΔΗ2 = + ω kJ 

να βρείτε:

α) Το ποσοστό της αρχικής ποσότητας  του C αντέδρασε.

β) Την τιμή του ω.

γ) Το ποσοστό της αρχικής ποσότητας του C που μετατράπηκε σε CH4  και  το ποσοστό της αρχικής ποσότητας του C που μετατράπη-κε σε C2H2.

Αr C=12

(Απ:  α) 70 % ,  β) ω=230,  γ) 30%,  40% )


Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Άσκηση Νο 26 (2020-2021)

 Δίνονται τα άτομα  Cl (Z=17) και Βr (Z=35)

Ποιο από τα οξέα ΗCl  και ΗΒr  έχει:

α) Μεγαλύτερη διπολική ροπή (μ);

β) Ισχυρότερες δυνάμεις διπόλου-διπόλου;

γ) Ισχυρότερες συνολικά διαμοριακές δυνάμεις;

δ) Μεγαλύτερο σημείο ζέσεως;

ε) Μεγαλύτερο σημείο βρασμού από το Cl2;

στ) Μεγαλύτερη  pKa;

ζ) Ισχυρότερες δυνάμεις ανιόντος-Η2Ο σε υδατικό διάλυμά τους;

η) Μεγαλύτερη διαλυτότητα στο νερό;

θ) Ισχυρότερη συζυγή βάση;

ι) Ισχυρότερες δυνάμεις London από το βουτάνιο;


Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

Άσκηση Νο 24 (2020-2021)

Δίνονται τα ρυθμιστικά υδατικά διαλύματα στους 25οC (Kw=10-14)

                              Δ1:   ΗΑ cM – NaΑ cM

                             Δ2:   NH3 cM – NH4Cl cM με pH=9 (25oC)

α) Aν από την ανάμιξη  ίσων όγκων των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 προκύπτει ουδέτερο διάλυμα Δ3 να βρεθεί το pH του διαλύματος Δ1.

β) Για την πλήρη εξουδετέρωση του διαλύματος Δ3 προσθέτουμε (χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος) στερεό ΝaOH οπότε προκύπτει διάλυμα με pH=11.  Nα βρεθεί η τιμή της c

(Aπ: α) pH=5,  β) c=0,1M)