Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

Άσκηση Νο 1 (2021-2022)

α) Δίνεται η ένωση ΒΑ2  με συντακτικό   τύπο  Α=Β=Α.

Αν στο μόριο της ένωσης αυτής όλα τα άτομα Α και Β έχουν γραμμική διάταξη να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος:

(i) η ένωση αυτή δεν διαλύεται στο νερό.

(ii) το στοιχείο Α  είναι ηλεκτραρνητικότερο από το  Β.

β) Δίνεται η ένωση OΒA  με συντακτικό   τύπο  O=Β=A και γραμμική διάταξη.  

Αν η σειρά ηλεκτραρνητικότητας είναι  O >Α>Β να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος:

 (i) η συνολική διπολική ροπή είναι μολ=0.

(ii) η συνισταμένη διπολική ροπή μολ έχει φορά προς  το Ο

(iii) η ένωση αυτή διαλύεται στο νερό.

 (Απάντηση:  α) Σ-Λ   β) Λ-Σ- Σ)