Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 13Κατά την επίδραση νερού παρουσία Ηg-HgSO4-H2SO4 στο προπίνιο, παράγεται ομογενές μείγμα οργανικών ενώσεωv Α (κύριο προϊόν) και Β.
To μείγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.
Το 1ο μέρος αντιδρά με Ι2 και ΝαΟΗ και το οργανικό άλας Γ που προκύπτει διαλύεται σε νερό και προκύπτουν 360 mL διαλύματος με pH=9,5.
Το 2ο μέρος αντιδρά με φελίγγειο υγρό και παράγονται 0,02 mol ιζήματος.
α) Να βρεθούν οι Σ.Τ. των Α, Β και Γ και το ποσοστό μετατροπής του προπινίου σε κύριο προϊόν.
β) Μία ποσότητα της  Β πολυμερίζεται σε ποσοστό 80 % και αποκαθίσται ισορροπία στην οποία τα συστατικά της έχουν ισομοριακές ποσότητες.
Να βρεθεί ο αριθμός των μορίων της Β που πολυμερίστηκαν και να γραφεί η αντίδραση πολυμερισμού που έγινε.
Για το ανιόν του Γ: Κb=2×10-9, για το Η2Ο:Κw=10-14.
(Απ: α) 90%, β) ν=4)

Κυριακή 23 Απριλίου 2017

Σάββατο 22 Απριλίου 2017

Α΄ Λυκείου: Δημιουργία Ιοντικού-Ομοιοπολικού δεσμού

Προσομοίωση (του Λ.Παπαδόπουλου) για τη δημιουργία Ιοντικού δεσμού στην ένωση LiF και για τη δημιουργία Ομοιοπολικού δεσμού στο μόριο του H2

Ξεκινήστε την εφαρμογή  ΕΔΩ

Δευτέρα 17 Απριλίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 12

                                           
             
18 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ (ΚΕΦ.1)

1.   Ποιος είναι ο μέγιστος και ποιος ο ελάχιστος αριθμός οξείδωσης του 16S;
Οι ενώσεις  Η2 και  Η24 , αν συμμετέχουν σε αντιδράσεις που αλλάζει ο Α.Ο. του  S, τότε συμπεριφέρονται ως οξειδωτικά ή αναγωγικά σώματα;

2.   Στο ΝΗ4ΝΟ3   τα άτομα  N έχουν διαφορετικό Α.Ο. Ποιος είναι αυτός; Αν θεωρήσουμε ότι έχουν τον ίδιο ποια τιμή βρίσκουμε με τους πρακτικούς κανόνες;

3.    Γιατί ο αριθμός οξείδωσης του    C στην ένωση    C3H8    έχει κλασματική τιμή -8/3;

4.  Ποια είναι η “φαινομενική” ιοντική δομή των ενώσεων   CH2Cl2  ,   CH3CN,   CH3CΟNH2   ή ποιοι είναι οι Α.Ο. του   C,   H,   Cl, Ο και Ν.    Δίνεται η σειρά ηλεκτραρνητικότητας:  Ο> N > Cl > C > H.

5.   Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α)  Είναι σωστό ότι ένα άτομο π.χ. ο   C μπορεί να έχει Α.Ο.=0 όχι μόνο σε ελεύθερη κατάσταση αλλά  και σε μία χημική του ένωση;
β)  Είναι σωστό ότι σε κάθε οξείδωση παρατηρείται αποβολή ηλεκτρονίων;

6.   Να συμπληρωθεί η αντίδραση: Cl2 + KOH →KCl + KClO3 + H2O. Ποιο στοιχείο ανάγεται και ποιο οξειδώνεται στην αντίδραση αυτή; Ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα;

7. Η χλωράσβεστος CaOCl2 είναι ένα μικτό άλας που αποτελείται από Ca2+ και τα ανιόντα   Cl-  και ClO-.   H χλωράσβεστος ανάγεται σε CaCl2.  Nα βρείτε ποια είναι η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης των 2 ατόμων   Cl    στην    CaOCl2.

8. Ένας πρακτικός κανόνας στην οξείδωση των οργανικών ενώσεων λέει:
«Για να αυξηθεί ο Α.Ο. κατά 2 πρέπει το μόριο της οργανικής ένωσης να προσλάβει 1 άτομο Ο.  Για να αυξηθεί ο Α.Ο. κατά 1 πρέπει το μόριο της οργανικής ένωσης να αποβάλλει 1 άτομο Η ή Νa ή Κ»
Με βάση τα παραπάνω να βρείτε τη μεταβολή του Α.Ο. όταν οι ενώσεις (CΟΟΝα)2 και CH3CH2OH οξειδωθούν πλήρως με ΚΜnO4.

9. Η αντίδραση διάσπασης: CaCO3→CaO+CO2  είναι μεταθετική ή οξειδοαναγωγική;

10.  Σε διάλυμα SnCl2, FeCl3 προσθέτουμε όξινο (με HCl) διάλυμα K2Cr2O7. Ποια αντίδραση γίνεται;

11. Γιατί στην οξείδωση των οργανικών ενώσεων προτιμάμε η οξίνιση του διαλύματος ΚΜnO4 ή Κ2Cr2O7 να γίνει με αραιό διάλυμα Η2SO4 και όχι με HCl;

12. Nα εξετάσετε αν οι παρακάτω αντιδράσεις είναι οξειδοαναγωγικές, σύμφωνα και με τους τρεις ορισμούς για την οξείδωση και την αναγωγή. 
α) Η2+S →H2S και  
β) Μg + S→ ΜgS

13. Στην αντίδραση: ΚΜnO4+SO2+H2SO4 το SO2 δρα ως αναγωγικό σώμα και δίνει Η2SO4 ενώ στην αντίδραση Η2S + 2 δρα σαν οξειδωτικό σώμα και δίνει το ίδιο προϊόν με το H2S δηλ. S.  Με βάση αυτά να συμπληρωθούν οι παραπάνω αντιδράσεις.

14.  Nα συμπληρωθεί η αντίδραση:    ΚΜnO4 + HCl  Cl2 + … + …  + ….
i) Ποιο άτομο παθαίνει οξείδωση και ποιο αναγωγή;
ii) Ποια ένωση είναι οξειδωτικό και ποια αναγωγικό σώμα;
iii) Από τα μόρια του ΗCl πόσα δρούν ως οξειδωτικό ή αναγωγικό σώμα και πόσα ως οξύ;
iv) Ελέγξτε αν  ΣΜΑΟοξειδωτικού=ΣΜΑΟαναγωγικού   
(ΣΜΑΟ=Συνολική Μεταβολή Αριθμού Οξείδωσης)

15.  Να συμπληρωθεί η αντίδραση: ΝΗ3 + Cl2  N2 + NH4Cl. Πόσα από τα μόρια της ΝΗ3   παίζουν το ρόλο του οξειδωτικού σώματος και πόσα το ρόλο της βάσης;

16.  Ποια από τις αντιδράσεις:
 4Η2Ο2 + 2Ο3 2Ο + 5Ο2  και 
2Ο2 + Ο3 2Ο + 3Ο2  
έχει τους σωστούς συντελεστές;

17. Ποιο από τα αλογόνα Cl2 (Ζ=17) ή F2 (Ζ=9) είναι περισσότερο οξειδωτικό και ποιο από τα αλκάλια 19K, 11Na είναι περισσότερο αναγωγικό σώμα; Ομοίως ο 6C ή το Ν2 (Ζ=7) είναι περισσότερο οξειδωτικό; Το 11Na    ή   12Mg είναι περισσότερο αναγωγικό;

18.   Σε διάλυμα   HNO3   προσθέτουμε Ζn    οπότε πραγματοποιούνται ταυτόχρονα οι αντιδράσεις:
Ζn + HNO3  Zn(NO3)2 + NO2 + H2 και  Ζn + HNO3   Zn(NO3)2 + NO + H2O
Αν το ΝΟ2    και ΝΟ παράχθηκαν με αναλογία 2:1 να γραφεί η συνολική αντίδραση.

β΄γυμνασίου: 1.2 Καταστάσεις υλικών

Μία προσομοίωση (του Λ. Παπαδόπουλου) για την εύρεση της φυσικής κατάστασης μιας ουσίας αν γνωρίζουμε το Σ.Τ και  το Σ.Ζ. (βλπ. άσκ. 3 σελ. 19 σχ. βιβλίο)

Ξεκινήστε την προσομοίωση ΕΔΩ

Κυριακή 9 Απριλίου 2017

Αποτελέσματα 31ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας

Συγχαίρω τους μαθητές μου:
Κωνσταντίνου Ηλία (3ο ΓΕΛ Καρδίτσας)
Κακαργιά Αθηνά (1ο ΓΕΛ Καρδίτσας)
που είναι οι 2 μοναδικοί διακριθέντες του  Ν. Καρδίτσας
στον πάντα απαιτητικό  Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας.
Δείτε Αποτελέσματα και Στατιστικά ΕΔΩ

Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 11

                                       Αποτέλεσμα εικόνας για true or false exercise

                          Online test: Τα Σ-Λ στο ΚΕΦ. 5 (Πανελλαδικές 2000-2016)
Περιλαμβάνει όλα τα ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ που δόθηκαν σε όλους τους τυπους Πανελλαδικών εξετάσεων (Κανονικές, Επαναληπτικές, Ομογενείς, Τεχν. Χημ-Βιοχ, Εσπερινό)

Μέρος 1ο:  25 ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΕΔΩ
Μέρος 2ο:  25 ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΕΔΩ
Μέρος 3ο:  25 ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΕΔΩ
Μέρος 4ο:  30 ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΕΔΩ