Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 15 (2022-2023)

 Δίνεται η απλή και προς τις δύο κατευθύνσεις αντίδραση:  

                               2Α(g) + B(g)       <=>        Γ(g) + 2Δ(g)

με k1=0,25 L2×mol-2×s-1   και k2= 0,01 L2×mol-2×s-1 

Αρχικά ισχύει: [A]=0,11M,  [B]=0,25M.

Μετά από 20 s βρέθηκε ότι [Δ]=0,06Μ ενώ μετά από άλλα 80s αποκαθίσταται ισορροπία στην οποία βρέθηκε [Δ]=0,1Μ.

α) Να βρεθούν στο χρονικό διάστημα 0-100 s οι μέσες ταχύτητες των Α, Β, Γ, Δ και της αντίδρασης.

β) Να βρεθούν η ταχύτητα της προς τα δεξιά αντίδρασης (υ1), της προς τ’  αριστερά αντίδρασης (υ2), της αντίδρασης (υ) του αμφίδρομου φαινομένου  και οι ταχύτητες των     Α, Β, Γ και Δ:

i) αρχικά (t=0),

ii) τη χρονική στιγμή 20 s και

iii) τη στιγμή t=100 s που αποκαταστάθηκε η ισορροπία.

(Απ: α10-3 M/s – 5.10-4  M/s –  5.10-4   M/s – 10-3   M/s – 5.10-4  M/s

β) i) 7,5625.10-4 M/s – 0 – 15,125.10-4 M/s – 7,5625.10-4 M/s –7,5625.10-4 M/s – 15,125.10-4 M/s

ii) 1,375.10-4   M/s – 1,08.10-6  M/s – 1,3642.10-4   M/s – 2,7284.10-4   M/s –        1,3642.10-4    M/s – 1,3642.10-4    M/s – 2,7284.10-4 M/s  

iii) 5.10-6 M/s – 5.10-6 M/s – 0M/s - 0M/s- 0M/s - 0M/s - 0M/s)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου