Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

Άσκηση Νο 14 (2021-2022)

0,1 mol αλκενίου Α αντιδρούν πλήρως με Η2Ο/Η+ και παράγονται 0,44 g ένωσης Β και m g ένωσης Γ. 

Όλη   η    ποσότητα  της ένωσης  Β αντιδρά πλήρως με διάλυμα  Ι2/ΝaOH και σχηματίζει 1,97 g κίτρινου ιζήματος. 

Aν ο Σ.Τ. της Α έχει διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα να βρεθούν οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ  και η τιμή του m.    

Ar: C=12, H=1, O=16, I=127

[Aπ: A: C5H10, (3 ισομερή εκ των οποίων τα 2 απορρίπτονται  m=8,36 g]

                                           

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Άσκηση Νο 13 (2021-2022)

Ρυθμιστικό διάλυμα (Δ1) περιέχει 

CH3ΝΗ2  C1 M   και CH3NH3Cl C2 M.

Ογκομετρούμε 20 mL  του Δ1 με πρότυπο διάλυμα HCl 0,1M. 

Για το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης απαιτούνται 20 mL πρότυπου διαλύματος, ενώ το pH του διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο βρέθηκε ίσο με 5.

α) Να βρεθούν οι συγκεντρώσεις C1  και C2.

β) Ποια είναι η [Η3Ο+] τη στιγμή που έχουν προστεθεί 10 mL πρότυπου διαλύματος;

γ) Εάν χρησιμοποιήσουμε για την ογκομέτρηση των 20 mL του Δ1, πρότυπο διάλυμα KOH 0,1M:

i) Πόσος όγκος πρότυπου διαλύματος απαιτείται για το ισοδύναμο σημείο;

ii) Ποιο θα είναι το pH στο ισοδύναμο σημείο; 

Για την CH3ΝΗ2: Κb=10-5  για το Η2Ο: Κw=10-14.

Aπ:  α) C1 = 0,1M,   C2 = 0,1M,   

β) [Η3Ο+] =310-9Μ,  

γ) i) 20 mL,  ii) pH=11)


Κυριακή 13 Μαρτίου 2022

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Χημείας και Τεχνική Μελέτη από την ΕΕΧ

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών  για τα ΑΠΣΧ 2021 και για τη θέση της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:


1.  Παρακάτω το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας που προτάθηκε από το ΙΕΠ (2021) 
                                                                 για το ΛΥΚΕΙΟ:


2. Παρακάτω το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας που προτάθηκε από το ΙΕΠ (2021) 
για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ: