Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

Άσκηση Νο7 (2022-2023)

 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

1) Η θεωρία δεσμού σθένους εξηγεί τον σχηματισμό ιοντικών δεσμών.

2) Για να σχηματιστεί δεσμός σ, πρέπει να επικαλυφθούν υποχρεωτικά s  ατομικά τροχιακά.

3) Στα αλκίνια υπάρχουν ένας ή περισσότεροι π δεσμοί.

4) Το υδρογόνο σχηματίζει τόσο δεσμούς σ όσο και δεσμούς π.

5) Όταν γίνεται αλληλοεπικάλυψη p ατομικών τροχιακών, σχηματίζεται υποχρεωτικά δεσμός π.

6) Η ισχύς του δεσμού άνθρακα-άνθρακα στο CH≡CH είναι τριπλάσια από την ισχύ του δεσμού άνθρακα-άνθρακα στο  Η3C - CH3.

7) Οι κορεσμένες οργανικές ενώσεις περιέχουν στο μόριό τους μόνο δεσμούς σ.

8) Στο μόριο του CH2=CH2 δεν επιτρέπεται η ελεύθερη περιστροφή των ατόμων άνθρακα.

9) Ο δεσμός π στο μόριο του CH3CH=CH2 έχει μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρονιακού νέφους εκατέρωθεν του άξονα του δεσμού των ατόμων άνθρακα.

10) Όσο ισχυρότερος είναι ένας δεσμός ανάμεσα στα άτομα C, τόσο μικρότερο είναι το μήκος του.

11) Στο μόριο του Ν2 υπάρχουν τρεις ισότιμοι δεσμοί.

12) Ο απλούστερος υδρογονάνθρακας με 2π δεσμούς είναι το προπαδιένιο: CH2=C=CH2.

13) Όσο μεγαλύτερη είναι η επικάλυψη των τροχιακών, τόσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός.

14) Δύο ατομικά τροχιακά που επικαλύπτονται για να σχηματίσουν ομοιοπολικό δεσμό πρέπει να περιέχουν ένα μονήρες ηλεκτρόνιο  με αντιπαράλληλο spin.

15) Μόνο κατά την επικάλυψη ενός s ατομικού τροχιακού με τροχιακό s ή p σχηματίζεται δεσμός σ.

16) Οι συντακτικά ισομερείς ενώσεις έχουν τον ίδιο αριθμό σ και π δεσμών.

17) Στον δεσμό σ υπάρχει μεγαλύτερη επικάλυψη ατομικών τροχιακών απ' ό,τι στον δεσμό π γι’ αυτό είναι ισχυρότερος δεσμός.

18) Οι δεσμοί σ σχηματίζονται μόνο με επικάλυψη s ατομικών τροχιακών.

19) Όταν γίνεται αλληλοεπικάλυψη p ατομικών τροχιακών, σχηματίζεται δεσμός σ ή δεσμός π.

20) Η θεωρία δεσμού σθένους και η θεωρία των μοριακών τροχιακών ερμηνεύουν τον ομοιοπολικό δεσμό.

21) Oι π δεσμοί δημιουργούνται με οποιαδήποτε επικάλυψη p τροχιακών.

22) Στο μόριο του CH4 υπάρχει 1 sp3 υβριδικό τροχιακό.

23) Το μόριο του BeH2 είναι γραμμικό μόριο.

24) Τα υβριδικά τροχιακά sp, sp2 και sp3 έχουν το ίδιο σχήμα αλλά όχι το ίδιο μέγεθος.

25) Η θεωρία του υβριδισμού διατυπώθηκε από τον Pauling το 1931.

26) Το μόριο του BF3 είναι επίπεδο μόριο.

27) Σε κάθε υβριδικό τροχιακό μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι δύο ηλεκτρόνια.

28) Τα υβριδικά τροχιακά μπορούν να σχηματίσουν σ και π δεσμούς.

29) Στο μόριο του 2-μεθυλο-2-βουτένιο οι πυρήνες όλων των ατόμων C βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

30) Το άτομο  του C όταν σχηματίζει τριπλό δεσμό  έχει ηλεκτρονιακή δομή: 


31) Στο 1,3-βουταδιένιο όλα τα άτομα C έχουν τον ίδιο είδος υβριδισμού.

32) Τα υβριδικά τροχιακά προκύπτουν με αλληλοεπικάλυψη αμιγών τροχιακών.

33) Η ενέργεια των υβριδικών τροχιακών είναι ίση με το άθροισμα των ενεργειών των τροχιακών από τα οποία προκύπτουν.

34) Κατά τον υβριδισμό ενός s και δύο p ατομικών τροχιακών σχηματίζονται τρία υβριδικά τροχιακά που έχουν την ίδια ενέργεια.

35) Υβριδικά τροχιακά προκύπτουν μόνο με γραμμικό συνδυασμό s και p αμιγών τροχιακών.

36)  Το ακετυλένιο  (CH≡CH) είναι ένα γραμμικό μόριο.

37)  Στα αλκίνια όλα τα άτομα άνθρακα έχουν sp υβριδισμό.

38) Σε δύο μόρια HCN υπάρχουν 2 σ(sp-p) δεσμοί.

39) Στο μόριο του CH2=CH-C≡CH δεν υπάρχει δεσμός σ(s-sp3).

40) Ο πιο ισχυρός ομοιοπολικός δεσμός είναι ο δεσμός σ(sp-sp).

41) Με  γραμμικό συνδυασμό δύο p ατομικών τροχιακών προκύπτουν δύο p2 υβριδικά τροχιακά.

42) Τα υβριδικά τροχιακά dsp2  είναι 4 και προήλθαν από υβριδισμό 1 d, 1s και 2p ατομικών τροχιακών.

43) Τα υβριδικά τροχιακά sp3  του ατόμου C έχουν μικρότερη ενέργεια από το άθροισμα των ενεργειών των τροχιακών 2s, 2px, 2pψ, 2pz από το συνδυασμό των οποίων προήλθαν.

44) Ένα μόνο αλκίνιο C4H6 έχει τους πυρήνες όλων των ατόμων C στο ίδιο επίπεδο.

45) Σε 1 mol  CH2=CH2 υπάρχουν 4σ (s-sp2) δεσμοί.

46) Το άτομο του Η δε μπορεί να σχηματίσει σ (s-sp2) δεσμό με το άτομο του Βορίου.

47) Με γραμμικό συνδυασμό ενός s και ενός p τροχιακού σχηματίζεται 1 υβριδικό sp τροχιακό.

48) Σε 32 g μεθανίου περιέχονται 8ΝA  σ(s-sp3) δεσμοί.

49) Ο δεσμός C-Cl στο μόριο του CH3Cl  και στο μόριο του CH2=CH-Cl έχουν την ίδια ισχύ.

50) Μόνο ο C σχηματίζει υβριδικά τροχιακά.

(AΠΑΝΤΗΣΗ: Σωστές είναι:  8 9 10  13  14  16 17   19  20  23 24 25 26 27  29 30   31 34 36 38  39  40 42 43 44 και 48)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου