Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024

Άσκηση Νο 14 (2023-2024)

37 g C4H9OH (A) θερμαίνονται παρουσία Η2SO4 στους 170 οC  και παράγεται μίγμα αέριων υδρογονανθράκων Β και Γ με περιεκτικότητα 1,25% v/v  σε Γ.

Με επίδραση περίσσειας HCl στο μίγμα των Β και Γ παράγεται η οργανική ένωση Δ που έχει μάζα ίση με τη μάζα της Α.

α) Να βρεθούν οι Σ.Τ των Α, Β, Γ και Δ.

β) Από την αρχική ποσότητα της Α ποιο ποσοστό μετατράπηκε στη Β και ποιο στη Γ;

γ) Από την ποσότητα της Α που αφυδατώθηκε ποιο ποσοστό μετατράπηκε στη Β και ποιο στη Γ;

δ) Να γραφεί η συνολική χημική εξίσωση της αντίδρασης αφυδάτωσης της Α.

ε) Η ποσότητα της Α που περίσσεψε καίγεται πλήρως με τον απαιτούμενο όγκο αέρα (20% v/v O2 – 80% v/v Ν2).  

Nα βρεθεί ο όγκος των καυσαερίων σε STP.

(Aπ: α) Α: 2-βουτανόλη,  β) 79 %, 1 %,  γ) 98,75%,  1,25 %

δ) 80Α → 79Β + Γ + 80Η2Ο,  ε) 73,92 L)