Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

Άσκηση Νο16 (2022-2023)

 Υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ έχει pH=3

Το διάλυμα αυτό α­ραιώνεται σε πενταπλάσιο όγκο οπότε στο αραιω­μένο διάλυμα βρέθηκε [Η3O+] = 3×10-4 Μ.

α) Να εξετάσετε αν το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές.

β) Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις:

ΗΑ(aq) + NaOH(aq)NaA(aq) + H2O(ℓ)               ΔΗ= - 50,1 kJ

  CH3COOH(aq) + KOH(aq) → CH3COOH(aq) + H2O(ℓ)  ΔΗ= - 47,1 kJ

i) Ποια είναι η  ΔΗιοντισμού του ΗΑ και ποια του CH3COOH;

ii) Ποιο από τα οξέα ΗΑ και CH3COOH είναι ισχυρότερο;

iii) Ποιο από τα οξέα HCOOH ή CH3CH2COOH θα μπορούσε να είναι το οξύ ΗΑ;

Δίνεται η +Ι επαγωγική ικανότητα: -H < - CH3 < - CH2CH3

Δίνεται η ενθαλπία εξουδετέρωση ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση: 

ΔΗ= - 57,1 kJ/mol

 (Aπ: α) ασθενές, β) i) +7 kJ/mol,  ii) +10 kJ/mol,  ii) ΗΑ)

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 15 (2022-2023)

 Δίνεται η απλή και προς τις δύο κατευθύνσεις αντίδραση:  

                               2Α(g) + B(g)       <=>        Γ(g) + 2Δ(g)

με k1=0,25 L2×mol-2×s-1   και k2= 0,01 L2×mol-2×s-1 

Αρχικά ισχύει: [A]=0,11M,  [B]=0,25M.

Μετά από 20 s βρέθηκε ότι [Δ]=0,06Μ ενώ μετά από άλλα 80s αποκαθίσταται ισορροπία στην οποία βρέθηκε [Δ]=0,1Μ.

α) Να βρεθούν στο χρονικό διάστημα 0-100 s οι μέσες ταχύτητες των Α, Β, Γ, Δ και της αντίδρασης.

β) Να βρεθούν η ταχύτητα της προς τα δεξιά αντίδρασης (υ1), της προς τ’  αριστερά αντίδρασης (υ2), της αντίδρασης (υ) του αμφίδρομου φαινομένου  και οι ταχύτητες των     Α, Β, Γ και Δ:

i) αρχικά (t=0),

ii) τη χρονική στιγμή 20 s και

iii) τη στιγμή t=100 s που αποκαταστάθηκε η ισορροπία.

(Απ: α10-3 M/s – 5.10-4  M/s –  5.10-4   M/s – 10-3   M/s – 5.10-4  M/s

β) i) 7,5625.10-4 M/s – 0 – 15,125.10-4 M/s – 7,5625.10-4 M/s –7,5625.10-4 M/s – 15,125.10-4 M/s

ii) 1,375.10-4   M/s – 1,08.10-6  M/s – 1,3642.10-4   M/s – 2,7284.10-4   M/s –        1,3642.10-4    M/s – 1,3642.10-4    M/s – 2,7284.10-4 M/s  

iii) 5.10-6 M/s – 5.10-6 M/s – 0M/s - 0M/s- 0M/s - 0M/s - 0M/s)

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 14 (2022-2023)

 Σε δοχείο όγκου 8L εισάγονται 8 mol ΝΟ2 και θερμαίνουμε στους           θ °C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:  

 2ΝΟ2(g)   <=>  Ν2Ο4(g) στην οποία βρέθηκε ότι mNO2=mN2O4.

α) Ποια είναι η απόδοση της αντίδρασης, ο βαθμός μετατροπής του ΝΟ2 και η % w/w περιεκτικότητα του μίγματος ισορροπίας;

β) Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, αυξάνουμε τον όγκο του δοχείου σε 36L.  Να βρεθεί η νέα απόδοση της αντίδρασης, ο νέος βαθμός μετατροπής του NO2 και η νέα % w/w περιεκτικότητα του μίγματος ισορροπίας;

  (Aπ:   α) 50%, 0,5   50% w/w - 50%w/w,  

             β) 25%, 0,25,  75%w/w - 25%w/w)


Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Επίδρασης της αύξησης του V στην ... C και στην ... P

 Όταν οι μαθητές που αγαπάνε τη Χημεία έχουν έμπνευση (μέρος 2)

Ιδέα-Κείμενο: Αναστασία Μισαηλίδη

Σκίτσο:  Άρης                                              Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση