Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

Άσκηση Νο16 (2022-2023)

 Υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ έχει pH=3

Το διάλυμα αυτό α­ραιώνεται σε πενταπλάσιο όγκο οπότε στο αραιω­μένο διάλυμα βρέθηκε [Η3O+] = 3×10-4 Μ.

α) Να εξετάσετε αν το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές.

β) Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις:

ΗΑ(aq) + NaOH(aq)NaA(aq) + H2O(ℓ)               ΔΗ= - 50,1 kJ

  CH3COOH(aq) + KOH(aq) → CH3COOH(aq) + H2O(ℓ)  ΔΗ= - 47,1 kJ

i) Ποια είναι η  ΔΗιοντισμού του ΗΑ και ποια του CH3COOH;

ii) Ποιο από τα οξέα ΗΑ και CH3COOH είναι ισχυρότερο;

iii) Ποιο από τα οξέα HCOOH ή CH3CH2COOH θα μπορούσε να είναι το οξύ ΗΑ;

Δίνεται η +Ι επαγωγική ικανότητα: -H < - CH3 < - CH2CH3

Δίνεται η ενθαλπία εξουδετέρωση ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση: 

ΔΗ= - 57,1 kJ/mol

 (Aπ: α) ασθενές, β) i) +7 kJ/mol,  ii) +10 kJ/mol,  ii) ΗΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου