Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 11 (2022-2023)

 1. Υδατικό διάλυμα του οξέος ΗΧ έχει όγκο 500 mL και συγκέντρωση 0,4Μ. Το διάλυμα αυτό αναμιγνύεται με διάλυμα ισχυρής βάσης Βα(ΟΗ)2 όγκου 200 mL και συγκέντρωσης 0,25Μ. Από την αντίδραση εξουδετέρωσης ελευθερώνονται 3 kJ σε πρότυπη κατάσταση. Να εξηγήσετε αν το οξύ ΗΧ είναι ισχυρό ή ασθενές. Δίνεται η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση  - 57 kJ/mol    (Aπ: ασθενές)

2. Σε 200 mL διαλύματος Fe(ΟΗ)3  (ισχυρή βάση)  προσθέτουμε  300 mL διαλύματος ΗCl 2 Μ (ισχυρό οξύ)  οπότε ελευθερώνεται ποσό θερμότητας ίσο με  4,08 Kcal.  

Να βρεθούν:

α) η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Fe(OH)3

β) οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων ουσιών στο τελικό διάλυμα.

Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση:  

H2SO4 (ισχυρό οξύ) + 2NaOH (ισχυρή βάση) → Na2SO4 + 2H2O  ΔΗο= - 27,2 Kcal.

(Απ: α) 5,35 % w/v,   β) 0,6Μ – 0,2Μ)

3. Nα συγκρίνετε το ποσό θερμότητας που ελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση  1 mol υγρού C5H12 (q1) και 1 mol αέριου C5H12 (q2) προς  αέριο CO2 και υδρατμούς.   (Aπ: q1 < q2 )


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου