Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Εισαγωγή της Φωτοηλεκτρονιακής Φασματοσκοπίας στη Χημεία του Λυκείου

To video απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να διδάξουν το μάθημα της Χημείας της Γ΄ Λυκείου στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών. 

Περιλαμβάνει μια επισκόπηση της φωτοηλεκτρονιακής φασματοσκοπίας (PES) καθώς και πώς αυτή αναπλαισιώνεται.Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Άσκηση Νο 26 (2022-2023)

 22,4 g ενός αλκενίου Α αντιδρούν μερικώς με νερό και η ένωση Β που προκύπτει χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο 1ο μέρος, η ποσότητα της Β οξειδώνεται και η Γ που παράγεται διαλύεται στο νερό οπότε προκύπτει διάλυμα όγκου 2L με pH=3. 

Στο 2ο μέρος η ποσότητα της Β θερμαίνεται παρουσία Cu και στην ένωση Δ που παράγεται προσθέτουμε HCN και υδρολύουμε το προϊόν, οπότε προκύπτει η ένωση Ε . Η ένωση Ε ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα KMnO4 0,5M παρουσία Η2SO4. Για το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης απαιτούνται        240 mL του πρότυπου διαλύματος. 

α) Να βρεθούν οι Σ.Τ. των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε και η απόδοση της αντίδρασης μετατροπής του Α σε Β. Εκτός από τη μετατροπή Α → Β όλες οι υπόλοιπες χημικές αντιδράσεις είναι μονόδρομες και ποσοτικές. 

Για την ένωση  Γ: Κa=10-5.  

β) Με επίδραση Cl2 στην Α παράγεται η Ζ και στη συνέχεια με περίσσεια υδατικού  διαλύματος NaOH στη Ζ παράγεται η Θ η οποία με όξινο (H2SO4) διάλυμα Κ2Cr2O7  δίνει τη Ι που  μπορεί να αντιδράσει  με φελίγγειο υγρό αλλά και με Na2CO3. 

Nα βρεθούν οι Σ.Τ. των ενώσεων Ζ, Θ και Ι  και να γράψετε την αντίδραση επίδρασης περίσσειας  όξινου (Η2SO4) διαλύματος KMnO4  στην ένωση Θ.

Αr: C=12, H=1. (Aπ: 62,5 %)


Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Άσκηση Νο 25 (2022-2023)

α) Κατά τον πολυμερισμό του 1,3-βουταδιένιου παράγεται πολυμερές με Μr=135.000.  Να ονομαστεί το πολυμερές που παράχθηκε και να γραφεί η αντίδραση πολυμερισμού που έγινε.

β) Κατά τον πολυμερισμό του 1,3-πενταδιένιου παράγονται 0,001 mol πολυμερούς τα οποία για την πλήρη υδρογόνωσή τους απαιτούν 4 g Η2. Να βρεθεί ο Σ.Τ. του πολυμερούς και ο αριθμός των μορίων του μονομερούς από το οποίο αποτελείται το μόριο του πολυμερούς.

γ) 104 tn  στυρολίου (CH2=CH-C6H5) πολυμερίζονται με απόδοση 80% και παράγονται 200 mol πολυστυρόλιου. Να γραφεί η αντίδραση πολυμερισμού που έγινε.

δ) 5,6 kg 2-βουτένιου πολυμερίζονται πλήρως. Να βρεθεί η μάζα και ο Σ.Τ. του πολυμερούς που παράγεται.

ε) 1,3-βουταδιένιου αντιδρά με ακρυλονιτρίλιο με αναλογία μορίων ν:μ οπότε προκύπτει το συμπολυμερές:

με Mr=26.600. Για την πλήρη υδρογόνωση 0,01 mol του συμπολυμερούς απαιτούνται 18 g H2Nα βρεθούν οι τιμές των ν και μ.  

στ) Ένα διάλυμα ακεταλδεύδης έχει ωσμωτική πίεση 12,3 atm στους 27οC. Σε κατάλληλες συνθήκες η ακεταλδεύδη πολυμερίζεται πλήρως και προκύπτει το πολυμερές:

Αν το διάλυμα του πολυμερούς έχει ωσμωτική πίεση 3,075 atm στους 27οC να βρεθεί ο Μ.Τ. του πολυμερούς. Ο όγκος του διαλύματος παραμένει σταθερός.

(Απ:  α) ν=2.500,  β) ν=2.000,  γ) ν=4.000, δ) 5,6 kg,  ε) ν=100  μ=400              στ) C8H16O4 )


Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Άσκηση Νο 24 (2022-2023)

54,5 g αιθυλοβρωμίδιου αντιδρούν με διάλυμα  ΝaOH και παράγονται οι οργανικές ενώσεις Α και Β.

Η ποσότητα της ένωσης Β μπορεί να αποχρωματίσει μέχρι και 2 L διαλύματος Br2/CCl4 συγκέντρωσης  0,23Μ ενώ από την επίδραση SOCl2 στην ένωση Α σχηματίζεται μίγμα ανόργανων αερίων που διαλύεται στο νερό και ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα KOH. Για το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης απαιτήθηκαν  100 mL υδατικού διαλύματος ΚΟΗ 0,6Μ.

α) Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής ποσότητας του αιθυλοβρωμίδιου που μετατράπηκε σε ένωση Α και το ποσοστό που μετατράπηκε σε ένωση Β.

β) Το διάλυμα NaOH ήταν αλκοολικό ή υδατικό;

γ) Να γραφεί η συνολική χημική εξίσωση που περιγράφει τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα.

δ) Πόσα g αιθυλοβρωμίδιου περίσσεψαν;

Ar: C=12, H=1, Br=80.

(Απ: α) 92 % σε Β  και 4 % σε Α,  

β) αλκοολικό,

γ) 24CH3CH2Br + 24NaOH 23 Β + Α + 24NaBr + 23H2O  

δ) 2,18 g )


Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας

 Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) διοργανώνει τον 36ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.). Η πρώτη φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες (ύλη κλπ) στο επισυναπτόμενο αρχείο ΕΔΩ