Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 3 (2023-2024)

1. Ποιος είναι ο μέγιστος ατομικός αριθμός χημικού στοιχείου που το άτομό του στη  θεμελιώδη κατάσταση έχει 4e με ℓ=0;

2. Γιατί δεν είναι σωστό ότι δύο ισοηλεκτρονιακά σωματίδια θα έχουν πάντα την ίδια ηλεκτρονιακή δομή στη θεμελιώδη τους κατάσταση;

3. Μέχρι σήμερα ο Π.Π έχει 118 στοιχεία. Το στοιχείο  118Οg (Ογκανέσσιο) είναι το τελευταίο στοιχείο που έχει το τοποθετηθεί στον Π.Π. με δομή: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 .Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός e σε ένα άτομο (από τα μέχρι τώρα  στοιχεία του Π.Π.) που στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει ℓ=1 και ms= +1/2;

4. Ποιος είναι ο ελάχιστος ατομικός αριθμός (Ζ) ενός στοιχείου Σ που το κατιόν του   Σ2+ στη θεμελιώδη του κατάσταση μπορεί να έχει 9e ή 12e με ms=-1/2;

(Απ: 1. Ζ=10   2. π.χ. 27Co2+ και 25Μn   3. 18e    4. Z=23)

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

Άσκηση Νο2 (2023-2024)

α. Μια στιβάδα έχει 9 τροχιακά. Πόσα από αυτά έχουν m= 0;

β. Ποιες από τις παρακάτω υποστιβάδες δεν υπάρχουν; 

i) 3p, ii) 3d, iii) 3f, iv) 2d;

γ. Δίνονται οι κβαντικοί αριθμοί ενός e με τυχαία σειρά: 0, +1/2, 2,1

i) Σε ποιο τροχιακό ανήκει το e;

ii) Πόσα άλλα τροχιακά της στιβάδας που ανήκει το παραπάνω τροχιακό έχουν την ίδια τιμή  m μ'   αυτό το τροχιακό;

δ. Ποια είναι η ελάχιστη τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού ώστε ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός να παίρνει 3 διαφορετικές τιμές;

ε. Πόσα και ποια τροχιακά υπάρχουν σ' ένα άτομο για το οποίο ισχύει η σχέση:  n+ℓ+m=3;

στ. Να βρεθεί ο αριθμός των τροχιακών που έχουν  n=3            και       m= -1.

 (Απ: 

α. 3 τροχιακά,   

β. iii, iv,  

γ. i) 2pz, ii) 2s  

δ. n=2,  

ε. 3s, 3py,  2pz   

στ. 2 τροχιακά)

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 1 (2023-2024)

Το ηλεκτρόνιο, στο άτομο του υδρογόνου, μεταπίπτει από τη στιβάδα n=x στη στιβάδα n=x/2 και εκπέμπει φωτόνιο με μήκος κύματος       λ= -16hc/3E1

α) Ποια είναι η αρχική και ποια η τελική στιβάδα κατά την παραπάνω αποδιέγερση;

β) Σε ποια στιβάδα θα πρέπει να πάει το ηλεκτρόνιο, από τη στιβάδα n=x, ώστε να εκπέμψει φωτόνιο με λ΄ > λ;