Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Άσκηση Νο 11 (2021-2022)

Σε  πορτοκαλί  διάλυμα που περιέχει 0,25 mol Κ2Cr2O7 προσθέτουμε  480 g HI και προκύπτει διάλυμα Υ όγκου 250 mL.

α) Να ισοσταθμίσετε την αντίδραση που έγινε:

                    Κ2Cr2O7  +   ΗΙ  =>  CrI3  + KI + I2  + ...

και να  δείξετε ότι ΣΜΑΟοξειδωτικού=ΣΜΑΟ αναγωγικού.

β) Ποιό  είναι το χρώμα του διαλύματος Y;

γ) Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ.

δ) Ποιο ποσοστό της αρχικής ποσότητας του HI αντέδρασε;

ε) Ποιο ποσοστό της αρχικής ποσότητας του HI οξειδώθηκε;

Αr:  H=1   I=127

(Aπ: α) ΣΜΑΟ=6  β) πράσινο   γ) pH=0,  δ) 93,3 %,  ε) 40 %)

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Άσκηση Νο 10 (2021-2022)

 α) Τι χρώμα θα αποκτήσει το καθαρό νερό αν προσθέσουμε σταγόνα του δείκτη Β που είναι ασθενής μονοπρωτική βάση;

Για τον Β: Κb=10-10, χρώμα όξινης μορφής: κόκκινο, χρώμα βασικής μορφής: κίτρινο

β) Πόσα mL αέριου ΗCl (stp) πρέπει να προσθέσουμε στη συνέχεια στο υδατικό διάλυμα του δείκτη ώστε να προκύψει ένα κόκκινο διάλυμα όγκου 500 mL;

γ) Πόσα mol αέριου HCl πρέπει να προσθέσουμε σε 2,5L του αρχικού διαλύματος του δείκτη Β (χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος) ώστε στο διάλυμα που θα προκύψει ο δείκτης να ιοντίζεται σε ποσοστό 80%; Ποιο θα είναι τότε το χρώμα του διαλύματος;

Για το Η2Ο: Κw=10-14.

(Απ: α) κίτρινο, β)V>11,2mL, γ) 10-3 mol HCl – πορτοκαλί)