Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 7 (2023-2024)

Σε  κενό δοχείο που φέρει κινητό έμβολο, εισάγονται  8,8 g CO2 και περίσσεια σκόνης άνθρακα. 

Το μείγμα θερμαίνεται σε θερμοκρασία 1270C η οποία διατηρείται σταθερή, οπότε πραγματοποιείται η απλή αντίδραση: 

                          C(s)+CO2(g)®2CO(g) 

Η πίεση στο δοχείο διατηρείται σταθερή στις 2,05 atm.

Ποιος είναι ο όγκος του δοχείου, τη στιγμή που η ταχύτητα της αντίδρασης έχει μεταβληθεί κατά 40% σε σχέση με την αρχική της τιμή;

Αr: C=12, O=16  (Απ:  V=4L)


Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 6 (2023-2024)

1. Nα συγκρίνετε το ποσό θερμότητας που ελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση  1 mol υγρού C5H12 (q1) και 1 mol αέριου C5H12 (q2) προς  αέριο CO2 και υδρατμούς. (Aπ: q1 < q2 )

 2. Δίνονται οι αντιδράσεις:  C(s) + O2(g)CO2(g)  ΔΗ1=-393 kJ   και

                                           C(s) + O2(g)CO2(g)  ΔΗ2=-395 kJ  

Να εξηγήσετε για ποιους λόγους ΔΗ1≠ ΔΗ2

 

3. Σε 200 mL διαλύματος Fe(ΟΗ)3  (ισχυρή βάση)  προσθέτουμε 300 mL διαλύματος ΗCl 2 Μ (ισχυρό οξύ)  οπότε ελευθερώνεται ποσό θερμότητας ίσο με  4,08 Kcal.  Να βρεθούν:

α) η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Fe(OH)3.

β) οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων ουσιών στο τελικό διάλυμα.

Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση: 

H2SO4 (ισχυρό οξύ) + 2NaOH (ισχυρή βάση) → Na2SO4 + 2H2ΔΗ0= -27,2 Kcal.

(Απ: α) 5,35 % w/v,   β) 0,6Μ – 0,2Μ)


4. 10 mol μίγματος Cl2 και Ι2 αντιδρούν με Η2Ποια πρέπει να είναι η αναλογία mol του μίγματος Cl2 και Ι2 ώστε να απορροφηθούν 90 kcal. Δίνονται οι ενθαλπίες σχηματισμού: ΔΗf(HCl)= - 22,5 kcal/mol   και ΔΗf(HΙ)= 7,5 kcal/mol  (Απ: 1:9)

 5. Δίνονται:  Η2+½Ο2H2O(l)  ΔΗo1 = -286 kJ  και  

                     Η2+½ Ο2→ Η2Ο(g)  ΔΗo2= -242 kJ

Να υπολογίσετε την ενθαλπία ΔΗo3 της αντίδρασης: 

Η2Ο(g)H2O(l)  χρησιμοποιώντας:

α) τους νόμους της θερμοχημείας,   

β) το θερμοχημικό κύκλο,

γ) το διάγραμμα μεταβολής ενθαλπίας


6.  Να υπολογίσετε  την ενθαλπία σχηματισμού του αμύλου (C6H10O5)ν: ΔΗf [ (C6H10O5)ν ] σε Kcal/g    

Δίνονται: ΔΗC [ (C6H10O5)ν ] = - 4,2 Κcal/

ΔΗc(C)= -94kcal/mol    ΔΗc(H2)= - 68 kcal/mol   (Απ: -1,38 Κcal/g)

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 5 (2023-2024)

 1.  Το μεθάνιο (CH4) με επίδραση Cl2 παρουσία φωτός παράγει μείγμα των χλωροπαραγώγων:   CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3(χλωροφόρμιο), CCl4 (τετραχλωράνθρακας). 

α) Ποιο από αυτά διαλύεται στο εξάνιο (C6H14); 

β) Ποιο από αυτά έχει τη μικρότερη πτητικότητα στην ίδια θερμοκρασία; 

γ) Ποιο από αυτά μπορεί να παρασκευασθεί με την αλογονοφορμική αντίδραση;


2.   Να συμπληρωθούν τα κενά:

α) Το CΗ4 έχει πολύ ………..διαλυτότητα στο νερό.

β) Όταν μια ουσία είναι πολύ πτητική έχει ................ ικανότητα εξάτμισης.

γ) Όταν μία στερεή χημική ένωση έχει ισχυρές διαμοριακές δυνάμεις, έχει .............. σημείο τήξης.

δ) Στις αντιδράσεις προσθήκης το Br2 είναι διαλυμένο σε …….. διότι τα όμοια διαλύουν ..............


3.  Ένα αλκάνιο Α και μια κορεσμένη μονοσθενής κετόνη Β έχουν την ίδια σχετική μοριακή μάζα Μr=72.

α) Να διατάξετε τα ισομερή του αλκανίου κατά αυξανόμενη πτητικότητα στην ίδια θερμοκρασία. 

β) i) Ποιο από τα ισομερή του αλκανίου έχει το υψηλότερο σημείο ζέσεως; 

ii)  Nα συγκρίνετε το σημείο βρασμού του ισομερούς αυτού με το σημείο βρασμού της κετόνης Β.


4. α) Σε δύο ισοτονικά διαλύματα ισχύει πάντοτε: 

i) c1 =c2         ii) c1T1 =c2T2       iii) Π1 =2Π2

β) Υδατικό διάλυμα στους 25°C έχει ωσμωτική πίεση Π1. Στους 50°C για την ωσμωτική πίεση Π2 του διαλύματος ισχύει:

 i) Π1 = Π2       ii) Π2 =Π1/2       iii) Π2 = 2Π1       iν) Π2> Π1.


5. Διάλυμα   ακόρεστης  οργανικής ένωσης Χ έχει ωσμωτική πίεση α atm. Κατά την παραμονή του διαλύματος η ένωση  πολυμερίζεται πλήρως, οπότε η ωσμωτική πίεση του διαλύματος γίνεται β atm στην ίδια θερμοκρασία. Αν η ένωση Χ έχει Mr= 100, να υπολογιστεί η Μr του πολυμερούς συναρτήσει των α και β.(Aπ: Μr=100α/β)