Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Άσκηση Νο13 (2022-2023)

 Σε 200 mL υδατικού διαλύματος (Δ1) Η2Ο2 0,8Μ θερμοκρασίας 25οC προσθέτουμε καταλύτη ΜnO2(s) και πραγματοποιείται η αντίδραση: 2H2O2 (aq)  => O2(g) +  2H2O(ℓ)   οπότε για τον VO2 σε cm3 προκύπτει η καμπύλη Χ. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Να αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας.


Η καμπύλη Υ μπορεί να προκύψει αν στις ίδιες συνθήκες:

α. Αφαιρέσουμε τον καταλύτη.(V,T=σταθ.)

β. Προσθέσουμε Η2Ο (T=σταθ.)

γ. Η αντίδραση γίνει με 400 mL υδατικού διαλύματος Η2Ο2 0,5Μ αντί του διαλύματος Δ1.(Τ=σταθ.)

δ. Η αντίδραση γίνει στους 35οC.

ε.  Προσθέσουμε στο Δ1 υδατικό διάλυμα Η­2Ο2 0,3Μ.(Τ=σταθ.)

(Απάντηση: Σωστές  (γ) και (ε) )Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 12 (2022-2023)

 

Σε δοχείο σταθερού όγκου 0,5L εισάγονται αρχικά 16 g μείγματος που περιέχει στοιχειομετρικές ποσότητες  στερεού S  και αέριου Ο2 οι οποίες αντιδρούν σύμφωνα με την αντίδραση:

                                       2S (s) + 3O2(g) 2SO3(g)

Μετά από 2 min ελευθερώνονται 15kJ ενώ η μέση ταχύτητα του SO3  στο διάστημα 0-2 min είναι ίση με 4 g/min.

α) Να βρεθεί η ενθαλπία σχηματισμού του SO3.

β) Είναι δυνατόν τη στιγμή 5 min να είναι [SO3]=0,6M;

Αr:  S=32,  O=16.

(Aπ: α) - 150 kJ/mol,  β) όχι   [SO3]<0,5M)

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 11 (2022-2023)

 1. Υδατικό διάλυμα του οξέος ΗΧ έχει όγκο 500 mL και συγκέντρωση 0,4Μ. Το διάλυμα αυτό αναμιγνύεται με διάλυμα ισχυρής βάσης Βα(ΟΗ)2 όγκου 200 mL και συγκέντρωσης 0,25Μ. Από την αντίδραση εξουδετέρωσης ελευθερώνονται 3 kJ σε πρότυπη κατάσταση. Να εξηγήσετε αν το οξύ ΗΧ είναι ισχυρό ή ασθενές. Δίνεται η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση  - 57 kJ/mol    (Aπ: ασθενές)

2. Σε 200 mL διαλύματος Fe(ΟΗ)3  (ισχυρή βάση)  προσθέτουμε  300 mL διαλύματος ΗCl 2 Μ (ισχυρό οξύ)  οπότε ελευθερώνεται ποσό θερμότητας ίσο με  4,08 Kcal.  

Να βρεθούν:

α) η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Fe(OH)3

β) οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων ουσιών στο τελικό διάλυμα.

Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση:  

H2SO4 (ισχυρό οξύ) + 2NaOH (ισχυρή βάση) → Na2SO4 + 2H2O  ΔΗο= - 27,2 Kcal.

(Απ: α) 5,35 % w/v,   β) 0,6Μ – 0,2Μ)

3. Nα συγκρίνετε το ποσό θερμότητας που ελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση  1 mol υγρού C5H12 (q1) και 1 mol αέριου C5H12 (q2) προς  αέριο CO2 και υδρατμούς.   (Aπ: q1 < q2 )