Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

Άσκηση Νο 23 (2022-2023)

 Έλασμα Cu που ζυγίζει 12,7 g βυθίζεται σε 500 mL διαλύματος AgNO3 χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. 

O Ag που παράγεται από την αντίδραση που γίνεται δεν πέφτει κάτω σαν ίζημα, αλλά κολλάει στο έλασμα Cu (το έλασμα δηλ. παθαίνει επαργύρωση). 

Αν στο χρονικό διάστημα 0-10 min η μέση ταχύτητα παραγωγής του άλατος που σχηματίζεται από την αντίδραση που γίνεται, είναι 
0,024 Μ/min να βρεθεί η μάζα του ελάσματος Cu τη στιγμή 10 min. 

(Απ: 31 g)

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023

Άσκηση No 22 (2022-2023)

α) Να εξηγήσετε γιατί η παρακάτω οξειδοαναγωγική αντίδραση δεν είναι σωστά ισοσταθμισμένη:

2ΗΝΟ3 + Η2Ο2 ® 2ΝΟ + 2Ο2 + 2Η2Ο

β)  Να ισοσταθμίσετε την αντίδραση:

Fe2+ + Cr2O72- + H+  → Fe3+ + Cr3+ + H2O

γ) Σε 250 mL πορτοκαλί διαλύματος Κ2Cr2O7 συγκέντρωσης 1Μ προσθέτουμε ΗΙ χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος οπότε προκύπτει ένα πράσινο διάλυμα και  πραγματοποιείται η μη ισοσταθμισμένη αντίδραση:

                           Κ2Cr2O7 + HI => CrI3 + KI + I2 + ...

i) Nα ισοσταθμίσετε την αντίδραση και να υπολογίσετε τη ΣΜΑΟ του αναγωγικού  σώματος.

ii) Αν το 40% της αρχικής ποσότητας του ΗΙ έχει πάθει οξείδωση να βρεθεί το pH του τελικού διαλύματος καθώς και το ποσοστό της αρχικής ποσότητας του HI που αντέδρασε στην παραπάνω αντίδραση.

(Απ: α) ΣΜΑΟoξ. ≠ ΣΜΑΟαν.

β) 6Fe2+ + Cr2O72- +14H+  → 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

γ) ii) ΣΜΑΟαν.= 6,  pH=0 και 93,33%)

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

Άσκηση Νο 21 (2022-2023)

 Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα ασθενών οξέων ΗΑ και ΗΒ ίδιας συγκέντρωσης ίδιου όγκου και ίδιας θερμοκρασίας. Κατά την ογκομέτρηση των διαλυμάτων αυτών με το ίδιο πρότυπο διάλυμα ΝaOH προέκυψαν οι παρακάτω καμπύλες ογκομέτρησης:

Η καμπύλη Α αναφέρεται στο οξύ ΗΑ και η καμπύλη Β στο οξύ ΗΒ.

α) Να συγκρίνετε το pH των δύο διαλυμάτων στα ισοδύναμα σημεία των ογκομετρήσεων αν η θερμοκρασία και των δύο διαλυμάτων στα ισοδύναμα σημείο είναι η ίδια.

β) Ποιο από τα οξέα HA και HB θα μπορούσε να είναι το HCOOH και ποιο το CH3COOH;

γ) Σε ποια από τις δύο ογκομετρήσεις θα ελευθερωθεί μεγαλύτερο ποσό θερμότητας μέχρι το ισοδύναμο σημείο; Ισχύουν οι προσεγγίσεις.

Δίνεται

+Ι :Η-<CH3- 

(Aπ: α) pHNaB > pHNaA

β)ΗΒ:CH3COOHκαιΗΑ:ΗCOOH  γ)HA Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Άσκηση Νο20 (2022-2023)

 Δίνονται τα υδατικά διαλύματα του ασθενούς οξέος ΗΑ

                            Δ1:  HΑ 0,1M - NaΑ 0,3M              

                            Δ2:   HΑ 0,3M - NaΑ 0,4M 

α) Αναμιγνύουμε τα διαλύματα Δ1 και Δ2  οπότε προκύπτει διάλυμα Δ3 με pH=6.

Ποιος είναι ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ στο τελικό διάλυμα; 

β) Στο διάλυμα Δ3 προσθέτουμε 2-3 σταγόνες ενός δείκτη ΗΔ, ο οποίος ιοντίζεται σε ποσοστό 80 %.

 i) Να βρεθεί η σταθερά ιοντισμού Ka του δείκτη ΗΔ. 

ii) Να βρεθεί το χρώμα του διαλύματος Δ3. 

 Η όξινη μορφή του δείκτη έχει χρώμα κίτρινο και η βασική μορφή κόκκινο. 

γ) Σε 600 mL του διαλύματος Δ3 προσθέτουμε 400 mL υδατικού διαλύματος NaOH 0,5M οπότε προκύπτει διάλυμα Δ4. 

Να βρεθεί το pH και το χρώμα του διαλύματος Δ4. 

Δίνεται για το HΑ: Ka=2×10-6. Για το Η2Ο: Κw=10-14.

 (Απ: α) α=6×10-6, 

 β) i) KaHΔ=4×10-6, ii) πορτοκαλί 

 γ) pH=13 , κόκκινο)