Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Άσκηση Νο 18 (2020-2021)

Σε δύο διαλύματα, ίδιας θερμοκρασίας, αραιού Η2SO4 Δ1 και Δ2 προσθέτουμε περίσσεια από ίδια ρινίσματα Mg οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:

Μg (s) + α.Η2SO4(aq) → MgSO4(aq) + H2(g)

Για την παραπάνω αντίδραση δίνεται το παρακάτω διάγραμμα για τα mol του υδρογόνου. α) Τα διαλύματα Δ1 και Δ2 είναι:
i.     Δ1: 200 mL 1M      Δ2: 200 mL  0,9M
ii.   Δ1: 480 mL 0,5M    Δ2: 400 mL  0,5M
iii.  Δ1: 250 mL 0,2M    Δ2: 200 mL 0,3Μ
iv.  Δ1: 400 mL 0,6M    Δ2: 250 mL  0,8M  
β) Η μέση ταχύτητα της αντίδρασης στο χρονικό διάστημα 0-t1 είναι υ1 στο διάλυμα Δ1 και υ2 στο διάλυμα Δ2. 
Να βρεθεί η τιμή του λόγου υ1 : υ2
(Απ: β) 5:8)

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Άσκηση Νο 17 (2020-2021)

 Δίνεται ο πίνακας με τις  3 πρώτες ενέργειες ιοντισμού (σε kJ/mol):


α) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία:  2He,   11Na ,  12Μg  με τα στοιχεία Α , Β και  Γ.

β)  Διαθέτουμε 2 mol ατόμων Na σε αέρια φάση και 4 mol ατόμων Μg σε αέρια φάση. Σε ποια περίπτωση θα απαιτηθεί μεγαλύτερη ενέργεια:

Κατά τη μετατροπή του Na σε Na2+ ή κατά τη μετατροπή του Mg σε Mg2+ ;

γ) Γιατί για το Na  ισχύει: Ei9 << Ei10;   


Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Άσκηση Νο16 (2020-2021)

100 mL υδατικού διαλύματος ιωδικού οξέος (ΗΙΟ3)  συγκέντρωσης 2Μ αναμιγνύονται με 400 mL υδατικού διαλύματος θειώδους οξέος (Η2SO3) επίσης συγκέντρωσης 2Μ, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:  

       ΗΙΟ3(aq) + 3H2SO3(aq) → HI(aq) +  3H2SO4(aq)  ΔΗ=-80 kJ

Aν μετά από 100 s έχουν  ελευθερωθεί 8 kJ:

α) Να γίνουν οι καμπύλες αντίδρασης για το ΗΙΟ3 και Η2SO4 στο χρονικό διάστημα    0-100s.

β) Οι παραπάνω καμπύλες τέμνονται τη χρονική στιγμή t1 s. Aν στο χρονικό διάστημα 0-100s   η μέση ταχύτητα του Η2SO4 έχει μεταβληθεί  κατά 20% σε σχέση με την τιμή που είχε στο διάστημα   0-t1 να βρεθεί η χρονική στιγμή t1.   (Aπ: 40 s)


Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

ΑΣΚΗΣΗ Νο 15 (2020-2021)

 Δίνονται τα στοιχεία με τις ατομικές τους ακτίνες:  

 ν+3Ζ (r=227 pm)  

  ν+2E (r=98 pm)   

ν+1Δ (r=99 pm) 

 νΓ (r=103pm)                     

Αν  το  άτομο του Γ στη θεμελιώδη του κατάσταση, μπορεί να διαθέτει 9 ή 10 e με μαγνητικό κβαντικό αριθμό ίσο με 0:

α) Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Γ, Δ, Ε και Ζ.

β) Το οξείδιο του στοιχείο Ζ όταν διαλυθεί στο νερό δημιουργεί όξινο ή βασικό διάλυμα;

γ) Το στοιχείο Θ έχει  παρόμοιες χημικές ιδιότητες με το Δ και μεγαλύτερη πρώτη ενέργεια ιοντισμού από το Δ. Να βρείτε το άθροισμα των τιμών του ms όλων των ηλεκτρονίων στο άτομο του Θ στη θεμελιώδη του κατάσταση.

(γ) +1/2 ή -1/2)