Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Άσκηση Νο 23 (2020-2021)

Σε κλειστό δοχείο εισάγουμε n mol Α και n mol Β. 

Σε σταθερή θερμοκρασία θ1 οC, αρχίζει να λαμβάνει χώρα η αμφίδρομη αντίδραση: 

                                                        A(g) +βΒ(γ)   <= >2Γ(g) 

Παρατηρήθηκε ότι μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία η πίεση παρέμεινε σταθερή.

Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας προσθέσαμε στο δοχείο τόσα mol Γ, όσα συνολικά υπήρχαν ήδη στο δοχείο, διπλασιάζοντας ταυτόχρονα τον όγκο του δοχείου.

α) Να υπολογίσετε το στοιχειομετρικό συντελεστή β του αερίου Β.

β) Αν η απόδοση της αντίδρασης στην 1η χημική ισορροπία είναι 60%, να υπολογίσετε τη σταθερά της χημικής ισορροπίας της αντίδρασης και τα ποσοστά μετατροπής των αντιδρώντων.

γ) Να υπολογίσετε τη συνολική απόδοση της αντίδρασης στη 2η χημική ισορροπία και τα ποσοστά μετατροπής των Α και Β.

δ) Στη 2η χημική ισορροπία προσθέτουμε λn mol Γ και διαπιστώνουμε ότι στην 3η χημική ισορροπία στο δοχείο υπάρχουν n mol Β. Να υπολογίσετε τη τιμή του λ. Ποια είναι τότε η συνολική απόδοση της αντίδρασης και τα ποσοστά μετατροπής των Α και Β;

(Απ: α) β=1,  β) Κc=9, 60%, 60%  γ) 20%, 20%, 20%  δ) λ=1, 0%, 0%, 0%)

Σχόλιο: H άσκηση είναι από το stydy4exams με ελαφρά τροποποίηση και έξτρα ερωτήματα

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Άσκηση Νο 22 (2021-2022)

Μία μέθοδος παρασκευής της ΝΗ3 είναι και  η υδρόλυση νιτριδίων των μετάλλων  όπως για παράδειγμα  το νιτρίδιο του μαγνησίου (Μg3N2) και συλλογή της παραγόμενης ΝΗ3 σε κλειστό δοχείο.

Μια ποσότητα στερεού Mg3N2  αντιδρά ποσοτικά με νερό σύμφωνα με την αντίδραση (1) και προκύπτει διάλυμα όγκου 240L το οποίο μετά την απομάκρυνση της ΝΗ3 βρέθηκε να έχει pH=13 στους 25οC (Kw=10-14)

       Mg3N2(s) +  6 H2O(l)  →     3 Mg(OH)2 (aq) +  2 NH3 (g) (1)

Όλη  η  ποσότητα της ΝΗ3 που παράγεται  συλλέγεται κατάλληλα σε  δοχείο και αποκαθίσταται η ισορροπία στους θοC :   

                            2ΝΗ3(g) <=>  N2(g) + 3H2(g) (2)

Αν τελικά η απόδοση παρασκευής της ΝΗ3 με την παραπάνω μέθοδο των αντιδράσεων (1) και (2)  είναι  40  %  να βρεθούν:

α) Η μάζα του Mg3N2 που αντέδρασε στην (1)

β) η απόδοση της αντίδρασης (2)

γ) το ποσοστό διάσπασης της ΝΗ3 στην αντίδραση (2)

δ) η % σύσταση σε mol ΝΗ3 του μίγματος της ισορροπίας (2)

Αr: Mg=24,  N=14

(Απ:  α) 400 g,  β) 60 %,  γ) 60 %,  δ) 25%)


Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Άσκηση Νο 21 (2020-2021)

 α. Από μία υψικάμινο λαμβάνεται δείγμα ακάθαρτου μεταλλικού σιδήρου . Μέρος αυτού του δείγματος μάζας 10 g υφίσταται κατεργασία με 1 L διαλύματος HNO3 το οποίο αντιδρά σύμφωνα με τις αντιδράσεις (1) και (2):

Fe(s) + 4HNO3(aq) → Fe(NO3)3(aq)+NO(g)+2H2O(ℓ)  ΔΗ1= -4 kJ (1)

Fe(s) + 6HNO3(aq) → Fe(NO3)3(aq) +3NO2(g) +3H2O(ℓ) ΔΗ2=+λ kJ(2)

Αν τελικά παράγονται 2,25 g NO,  13,8 g ΝΟ2 και δίνεται ότι το διάλυμα που προκύπτει έχει pH = 1, να υπολογιστούν:

i. Η περιεκτικότητα (% w/w) του ακάθαρτου μεταλλεύματος σε σίδηρο,                     

ii. To pH του αρχικού διαλύματος ΗΝΟ3.

iii. H τιμή του λ αν το ποσό θερμότητας που απορροφάται τελικά είναι 0,2kJ    Δίνεται ότι οι προσμείξεις δεν αντιδρούν με το HNO3 και ότι ο όγκος του διαλύματος δεν μεταβάλλεται.               

β. Να γραφεί η συνολική θερμοχημική εξίσωση για την παραπάνω κατεργασία του δείγματος μεταλλικού σιδήρου.      Αr: N=14, O=16, Fe=56.

(Απ:  α) i. 98 % w/w, ii. pH=0, iii. λ=5  

 β) 7Fe + 36HNO3 → 7 Fe(NO3)3 + 3NO + 12 NO2 + 18H2O  ΔΗ=+8 kJ)


Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

Άσκηση Νο 20(2020-2012)

 Οι αμίνες είναι οργανικές βάσεις που απαντώνται τόσο σε φυτά όσο και σε ζώα.

Η τριμεθυλαμίνη (CH3)3N ευθύνεται για τη χαρακτηριστική οσμή των ψαριών, η κινίνη είναι φάρμακο κατά της ελονοσίας, ενώ αμίνες που προέρχονται από τα φυτά είναι η καφεΐνη (διεγερτικό), η ατροπίνη (χρησιμοποιείται για τη διεύρυνση της κόρης του οφθαλμού) και η κωδεΐνη (παυσίπονο).

Στη Γαλλία δοκιμάσθηκε κατά του κορονοϊού covid-19 η χλωροκίνη (C18H26ClN3) που συμπεριφέρεται κυρίως ως δευτεροταγής αμίνη (τη συμβολίζουμε Β) σε υδατικό της διάλυμα.Σε έναν ασθενή χορηγήθηκε αρχικά υδατικό διάλυμα (Y1) χλωροκίνης Β  συγκέντρωσης C1M, με pΗ=11 και βαθμό ιοντισμού α1 χωρίς αποτέλεσμα.Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι αν αυξηθεί ο βαθμός ιοντισμού της χλωροκίνης θα γίνει πιο αποτελεσματική.Έτσι χορηγήθηκε υδατικό διάλυμα (Υ2) που περιέχει: Β C2MNaOH C3M, με pΗ=10 και βαθμό ιοντισμού της χλωροκίνης Β ίσο με α2.Να βρείτε πόσες φορές μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ιοντισμού της χλωροκίνης στο διάλυμα Y2. Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις. Για το Η2Ο: Κw=10-14.

(Απ: 10 φορές) 

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ 19 (2020-2021)

Τα θέματα Α από κανονικές και επαναληπτικές Πανελλαδικές 2020 
(νέο & παλαιό σύστημα)


Απαντήσεις στην τελευταία σελίδα του αρχείου