Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Άσκηση Νο 26 (2022-2023)

 22,4 g ενός αλκενίου Α αντιδρούν μερικώς με νερό και η ένωση Β που προκύπτει χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο 1ο μέρος, η ποσότητα της Β οξειδώνεται και η Γ που παράγεται διαλύεται στο νερό οπότε προκύπτει διάλυμα όγκου 2L με pH=3. 

Στο 2ο μέρος η ποσότητα της Β θερμαίνεται παρουσία Cu και στην ένωση Δ που παράγεται προσθέτουμε HCN και υδρολύουμε το προϊόν, οπότε προκύπτει η ένωση Ε . Η ένωση Ε ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα KMnO4 0,5M παρουσία Η2SO4. Για το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης απαιτούνται        240 mL του πρότυπου διαλύματος. 

α) Να βρεθούν οι Σ.Τ. των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε και η απόδοση της αντίδρασης μετατροπής του Α σε Β. Εκτός από τη μετατροπή Α → Β όλες οι υπόλοιπες χημικές αντιδράσεις είναι μονόδρομες και ποσοτικές. 

Για την ένωση  Γ: Κa=10-5.  

β) Με επίδραση Cl2 στην Α παράγεται η Ζ και στη συνέχεια με περίσσεια υδατικού  διαλύματος NaOH στη Ζ παράγεται η Θ η οποία με όξινο (H2SO4) διάλυμα Κ2Cr2O7  δίνει τη Ι που  μπορεί να αντιδράσει  με φελίγγειο υγρό αλλά και με Na2CO3. 

Nα βρεθούν οι Σ.Τ. των ενώσεων Ζ, Θ και Ι  και να γράψετε την αντίδραση επίδρασης περίσσειας  όξινου (Η2SO4) διαλύματος KMnO4  στην ένωση Θ.

Αr: C=12, H=1. (Aπ: 62,5 %)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου