Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Άσκηση Νο 5 (2021-2022)

 

Σε δοχείο όγκου 1L αναμιγνύονται: 

3 mol BaO(s),   3 mol CO(g),  1 mol Ba(s),  6 mol CO2(g),  2 mol O2(g),

1 mol C(s)    και αποκαθίστανται οι ισορροπίες:


Να βρεθούν :

α) H τιμή του λόγου  nCO2/noλ(g) (γραμμομοριακό κλάσμα του CO2)  στην κατάσταση ισορροπίας. 

β) Ποια είναι η απόδοση των αντιδράσεων  (1) και (2) ως προς την κατεύθυνση που πραγματοποιούνται;

γ) Αν η μέση ταχύτητα της αντίδρασης (1) από την έναρξη μέχρι την αποκατάσταση της Χ.Ι.1 βρέθηκε 5∙10-3 Μ/s να βρείτε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης (2) από την έναρξη μέχρι την αποκατάσταση της Χ.Ι.2 .

δ) Αν θεωρήσουμε τις αντιδράσεις (1) και (2) απλές και προς τις δυο κατευθύνσεις τους, να υπολογίσετε τους λόγους ταχύτητας για τη υ1 τη χρονική στιγμή t=0 και τη στιγμή της ΧΙ1 για την αντίδραση (1) και τους λόγους ταχύτητας υ4 τη χρονική στιγμή t=0 και τη στιγμή της ΧΙ2

ε) Σε θ΄>θ οC είναι Kc1΄>14  και Kc2΄<2. Να εξετάσετε αν οι αντιδράσεις (1) και (2) είναι προς τα δεξιά ενδόθερμες ή εξώθερμες.

 (Απ: α) 7/11 , β) 83,3% και 25%  γ) 3∙10 -3 M/s  δ) 6:1  και 6:7)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου