Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Γ΄Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 2α) Διαθέτουμε τα υδατικά διαλύματα της ίδιας θερμοκρασίας: ΝΗ3 0,1Μ,  ΝΗ4Cl 0,1M,  NaOH 0,1M  και HCl 0,1M. Nα εξηγήσετε πως μπορούμε να παρασκευάσουμε το διάλυμα (Δ):
 ΝΗ3 C1 M-  ΝΗ4Cl C2 M γράφοντας και τις σχετικές χημικές αντιδράσεις.
β) Υπό ποιες  προϋποθέσεις ισχύει ο τύπος Henderson-Hasselbalch στο παραπάνω διάλυμα (Δ); Να αποδείξετε ποια μορφή έχει για το διάλυμα αυτό;
γ) Να αποδείξετε ότι στο διάλυμα Δ (όταν ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις) ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 δίνεται από τη σχέση: α = ΚbΝΗ3/C2
δ) Αραιώνουμε το διάλυμα Δ λ φορές οπότε ξαναπροκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα. Πώς μεταβάλλεται το pH του διαλύματος Δ; Πώς μεταβάλλεται ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3;
ε) Με το βοήθεια του τύπου Henderson-Hasselbalch να εξηγήσετε πως μεταβάλλεται το pH του Δ αν προσθέσουμε, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, μικρή ποσότητα:
i) αέριου HCl,   ii) στερεού NaOH, iii) αέριας ΝΗ3, iv) στερεού NH4Cl 
ώστε να ξαναπροκύψει ρυθμιστικό διάλυμα;
στ)Σε ποιο από τα παρακάτω διαλύματα:   Δ1: NH3 0,1 M  NH4Cl 0,1 M,  Δ2: NH3 1 M  NH4Cl 1 M αν προσθέσουμε μικρή ποσότητα στερεού KOH θα παρατηρηθεί η μικρότερη αύξηση στο pH; Ποιο δηλαδή από αυτά τα διαλύματα έχει μεγαλύτερη ρυθμιστική ικανότητα;
ζ) Διάλυμα όγκου 2L περιέχει ΝΗ3 0,2Μ- ΝΗ4Cl 0,1M. Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε n mol αέριου HCl χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. Για ποια τιμή του n, το pH του διαλύματος θα μειωθεί ελάχιστα;  
 i. n> 0,4 mol    ii. n < 0,4 mol    iii. n= 0,4 mol    iv. n  0,4 mol     v. n ≥ 0,4 mol
η) Γιατί το διάλυμα   ΝΗ3 10-5Μ – ΝΗ4Cl 1M δε θεωρείται ρυθμιστικό διάλυμα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου