Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Α΄Λυκείου: Νέο Λύκειο (τράπεζα θεμάτων) -Προσομοίωση εξέτασης στη Χημεία


Α΄  Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ  
KEΦΑΛΑΙΟ 4.1-4.3
Θ Ε Μ Α  A

A1.  Σε 196 g H3PO4   (A r: Η=1, P=31, O=16)  περιέχονται:
α. 4NA άτομα Ο  
β.  16ΝA  άτομα συνολικά
γ. 31 g P   
δ. 3 moℓ ατόμων Η
(Μονάδες 5)
A2.  Ποια από τις παρακάτω ποσότητες ζυγίζει περισσότερα γραμμάρια; (Ar: O=16, C=12, H=1)
       α.  5,6 L CO2  σε STP   
       β.  3,01×1023 μόρια υδρογόνου  
       γ.  2 mo μορίων Ο3        
       δ.  Α  άτομα C
(Μονάδες 5)
A3. Υδατικό διάλυμα NaOHr=40)  5,2 % w/v και πυκνότητας 1,04 g/mL έχει:
       α. συγκέντρωση 5Μ   
       β. περιεκτικότητα 1,3 % w/w  
       γ. συγκέντρωση 5,2Μ 
       δ. περιεκτικότητα 5 % w/w  
 (Μονάδες 5)
Α4. Για να αυξήσουμε τη συγκέντρωση 500 mL υδατικού διαλύματος ΗΝΟ3 από 1Μ  σε 2Μ  είναι δυνατόν:
      α. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 1Μ.
      β. Να προσθέσουμε, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, 1 mo HNO3.
      γ. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 1,5Μ.
      δ. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 3Μ.

(Μονάδες 5)
A5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
α. 2  mo στερεού Fe έχουν όγκο 44,8 L σε STP.
β.  1 μόριο NH3 περιέχει 3ΝΑ άτομα H  και ΝΑ άτομα Ν.
γ.  Σύμφωνα με την υπόθεση Αvogadro, 10 L  CO2 περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων με 10 L  CO στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
δ.  H μάζα 1 ατόμου  12C σε g oρίζεται ως 1 amu.
ε.  1 mo αυγά είναι 6,02×1023 αυγά.
(Μονάδες 5)

Θ Ε Μ Α  B

B1. Να εξηγήσετε γιατί οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
α.  Αν 1 άτομο Ca είναι 40amu, τότε 1 άτομο Ca  ζυγίζει  40/ΝΑ g.
β.  Κατά την ανάμιξη διαλύματος ΗC  όγκου V1 L και συγκέντρωσης C1 με διάλυμα ΗC  όγκου V2 L και συγκέντρωσης C2 προκύπτει διάλυμα ΗC  συγκέντρωσης C3. Τότε ισχύει η σχέση:
C1×V1+C2×V2=C3×(V1+V2).
γ.  Αν το 75% του χλωρίου στη φύση αποτελείται από άτομα 35C και το 25 % από άτομα 37C  τότε για το C ισχύει Αr=35,5.
(Μονάδες 12)
Β2.  Να συμπληρωθούν τα κενά:
α. Ατομική μονάδα μάζας (………..) ορίζεται ως το ……….. της μάζας του ατόμου του άνθρακα-12 (12C) και έχει τιμή 1,66×10-24 g.
β. ………… μοριακή μάζα (…….) ή μοριακό ……. (ΜΒ) λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι …………… η μάζα του ………….. του στοιχείου ή της χημικής   …………….. από το ……. της μάζας του ατόμου του άνθρακα-12 (12C).
γ. Ο αριθμός ……………. εκφράζει τον αριθμό των ατόμων οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται σε μάζα τόσων γραμμαρίων όσο είναι η ……………..     …………….    ………….  του.
δ. Η συγκέντρωση ενός διαλύματος ονομάζεται αλλιώς και  …………  ή ……………….. κατ’ όγκο.
ε. Τα αέρια που υπακούουν στην ………………… εξίσωση για οποιαδήποτε τιμή ………….. και ………………. ονομάζονται ………………… ή ……………….. αέρια.
στ. Ο όγκος που καταλαμβάνει   .......  mo μιας αέριας ουσίας ονομάζεται  ...................... όγκος, συμβολίζεται  ........  και έχει τιμή .......... L  σε πρότυπες συνθήκες(STP), δηλ. σε θερμοκρασία ............ και πίεση  ...........                                                                                                    (Μονάδες 13)

Θ Ε Μ Α  Γ
 
Γ1. Ποιος  όγκος αερίου Σ2H4, μετρημένος στους 27οC και πίεση 1,5 atm, περιέχει διπλάσιο αριθμό ατόμων υδρογόνου από  34 g NH3;  
(Μονάδες 5)

Γ2.  Aν  5,6 L (σε STP) του αερίου Σ2H4 ζυγίζουν 7 g  να βρεθεί η σχετική ατομική μάζα του Σ.
(Μονάδες 5)

Γ3.  Να υπολογιστεί  η πυκνότητα του Σ2H4:
α) σε πρότυπες συνθήκες (STP), 
β) σε Τ= 500K και Ρ=2,05 atm.
(Μονάδες 10)
Γ4.  Σε  ένα δοχείο και σε θερμοκρασία 47οC περιέχεται ορισμένη ποσότητα του αερίου Σ2H4, η οποία ασκεί πίεση 8 atm. Να υπολογίσετε την πίεση η οποία ασκείται στο δοχείο, αν διπλασιαστεί ο όγκος του δοχείου και η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 80οC.                 (Μονάδες 5)  
                                                                                  
Δίνονται:  Σχετικές ατομικές μάζες (Αr):  N=14, H=1 
και R=0,082 Latm/(mol.K)
                                                             

Θ Ε Μ Α  Δ


Δ1.  Σε φιάλη σταθερού όγκου 4,1 L, περιέχεται αέριο Χ, το οποίο ασκεί πίεση 11 atm σε θερμοκρασία 227οC. Μία ποσότητα του αερίου Χ διαλύεται σε 477 g νερό και προκύπτει διάλυμα Υ1,  ενώ η πίεση στη φιάλη μειώνεται στις 6 atm στους 227οC. Να βρεθούν για το διάλυμα Υ1:
α) η συγκέντρωσή του,
β) η % w/w περιεκτικότητά του και η
γ) η % w/v περιεκτικότητά του.
Δίνεται η πυκνότητα του διαλύματος Υ1 ίση με 1,06 g/mL και η σχετική μοριακή μάζα του Χ ίση με 106.
(Μονάδες 15)

Δ2.  Στη συνέχεια, προσθέτουμε από την παραπάνω φιάλη κι άλλη ποσότητα αερίου Χ στο διάλυμα Υ1 χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος.
Πόση θα γίνει η πίεση στους 227οC στη φιάλη, όταν το διάλυμα αποκτήσει συγκέντρωση 1,5Μ; (διάλυμα Υ2).
(Μονάδες 5)
Δ3.  Πόσα mL Η2Ο πρέπει να προσθέσουμε ή να εξατμίσουμε από το διάλυμα Υ2 ώστε η συγκέντρωση να ξαναπάρει την τιμή που είχε στο διάλυμα Υ1;
(Μονάδες 5)
Δίνεται: R=0,082 L atm/(mol.K)

Για απαντήσεις πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου