Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

Γ΄ Λυκείου: Ρυθμιστικά διαλύματα

1.  Μεταβολή του pH ενός ρυθμιστικού διαλύματος ανάλογα με τις συγκεντρώσεις του συζυγούς ζεύγος

 

Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε  εδώ ) μπορείτε  να επιλέξετε το συζυγές ζεύγος από το "Acid/Base Pair"  και μετά από το "Ιnitial Concentrations" να αυξομειώνετε την τιμή της συγκέντρωσης των 2 συζυγών μορφών παρατηρώντας την τιμή pH του ρυθμιστικού διαλύματος.

2.  Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος και μέτρηση του pH

                           
Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε εδώ ) παρασκευάστε διάφορα Ρ.Δ. και μετρήστε το pH τους (ακολουθήστε τις οδηγίες). Τα  Ρ.Δ. είναι στο part II. Μη ξεχνάτε μετά την επιλογή των διαλυμάτων π.χ. NH3-NH4Cl να πατάτε insert probes  στο πεχάμετρο και μετά την ένδειξη να πατάτε remove probes. Στο part I μπορείτε να μετρήσετε το pH άλλων διαλυμάτων (μη Ρ.Δ).

Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε εδώ ) Πατώντας New Target εμφανίζεται με κόκκινο βέλος το pH του ρυθμιστικού διαλύματος που θέλουμε να παρασκευάσουμε. Επιλέγουμε εκείνο το ρυθμιστικό διάλυμα που έχει pKa όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τιμή pH που θέλουμε. Π.χ. αν με το κόκκινο βέλος μας υποδείξει να παρασκευάσουμε Ρ.Δ με pH=6,51 επιλέγουμε το Ρ.Δ.  Η2CO3/NaHCO3  με pKa=6,38. Στη συνέχεια ρυθμίζουμε τις [Η2CO3] και [NaHCO3] ώστε στο μπλε βέλος πετύχουμε την τιμή 6,51. Αυτό συμβαίνει π.χ. αν βάλουμε τις τιμές [Η2CO3]=0,11M  και [ΝαΗCO3]=0,15M

3. Προσθήκη οξέος ή βάσης σε ρυθμιστικό διάλυμα


Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε εδώ )     προσθέστε HCl ή NaOH  
α) σε 100 mL νερό (με pH=7) 
β) 100 mL διαλύματος NaCl (με pH=7) 1Μ   
γ) 100 mL  Ρ.Δ. Na2CO3 1M - NaHCO3 1M (με pH=4,74) 
Παρατήστε τις μικρές μεταβολές στο pH του Ρ.Δ.

Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε εδώ ) προσθέστε HCl ή NaOH στο ρυθμιστικό διάλυμαCH3COOH/CH3COO- και παρατηρήστε τη μεταβολή των συγκεντρώσεων των [CH3COOH] και [CH3COO-].

Στην παραπάνω εφαρμογή (ξεκινήστε εδώ ) προσθέστε ταυτόχρονα την ίδια ποσότητα HCl σε διάλυμα NaOH 1,78.10-5 M και σε Ρ.Δ. ΝΗ3 0,01Μ- ΝΗ4Cl 0,01M και παρατηρήστε τις μεταβολές του pH.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου