Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Γ΄ Λυκείου: Γενική άσκηση στους υδρογονάνθρακες


                        

0,4 mol ενός υδρογονάνθρακα (A) που περιέχει 90 % w/w C,  μπορoύν να αποχρωματίσουν το πολύ  4L διαλύματος Βr2/CCl4  συγκέντρωσης  0,2Μ.
α) Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του Α αν είναι γνωστό ότι με αμμωνιακό διάλυμα CuCl σχηματίζει ίζημα. Πόσους δεσμούς σ(s-sp3) περιέχει το μόριο του Α;
β) Σ’ ένα δοχείο θερμαίνονται 6,72 L (σε STP) του Α με 0,2 g H2  παρουσία  Ni  και  το περιεχόμενο του δοχείου  διαβιβάζεται  σε 500 mL  διαλύματος Βr2/CCl4  περιεκτικότητας 16 % w/v. Να εξετάσετε αν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα Βr2.
γ) Ισομοριακό μείγμα του Α και αέριου προπανίου διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύματος Βr2/CCl4  οπότε το διάλυμα Βr2 παρουσιάζει αύξηση μάζας ίση με 4 g. Να βρεθεί ο όγκος του αερίου που εξέρχεται από το διάλυμα Br2  σε STP.
δ) Μείγμα  όγκου 130 mL, που αποτελείται από Α και Η2, θερμαίνεται παρουσία Νi, οπότε προκύπτει μείγμα όγκου 50 mL που αποτελείται μόνο από κορεσμένο (Β) και ακόρεστο υδρογονάνθρακα (Γ). Να βρεθεί η κατ’ όγκον σύσταση του προϊόντος της υδρογόνωσης. Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
ε) Κατά την επίδραση νερού παρουσία Ηg-HgSO4-H2SO4 στον A παράγονται 0,4 mol μείγματος  οργανικών ενώσεων  Χ και  Ψ.  Aν η ποσότητα της Ψ είναι 20,88 g να βρεθούν οι Σ.Τ. των Χ και Ψ.  Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:  C=12, H=1, Br=80, O=16.

Για να κατεβάσετε τις απαντήσεις εδώ (ylikonet.gr)
Για να τις διαβάσετε παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου