Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Απαντήσεις Χημείας Θετικής 2015 (Επαναλ.)

Οι εκφωνήσεις εδώ
Μπορείτε στις απαντήσεις να κάνετε δεξί κλικ>αποθήκευση των εικόνων και μετά αφού ανοίξετε το αρχείο jpg να μεγενθύνετετην εικόνα όσο θέλετε.

ΣΧΟΛΙΟ 1:
Το Δ3γ δεν αναφέρεται στη θεωρία του σχολικού βιβλίου (έμμεσα βέβαια παρατηρώντας τα σχήματα  μπορούμε να βρούμε τον 1 από τους 2 παράγοντες). Άρα η λογική του "πάρε 2 μόρια" με απλή αναφορά 2 παραγόντων στέκει μόνο αν αυτοί οι παράγοντες κάπου τους διάβασε ο μαθητής στη θεωρία και απλά τους αναφέρει. Τέτοιο πράγμα όμως δε συμβαίνει.
Άρα θα πρέπει να "ψάξει" πάρα πολύ για να πάρει αυτά τα 2 μόρια:
α) Ο παράγων C  της ογκομετρούμενης ουσίας:
Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος π.χ. ΗCl 0,001M ,  ΗCl 0,01M, ΗCl 0,1M με πρότυπο διάλυμα NaOH  το pH αρχικά στην καμπύλη ογκομέτρησης ξεκινάει από την τιμή pH=3, pH=2, pH=1 αντίστοιχα. Άρα η καμπύλη που ξεκινάει από την τιμή pH=3 έχει μικρότερο κατακόρυφο τμήμα (αφού ξεκινάει από πιο ψηλά) από αυτή που ξεκινάει χαμηλότερα από την τιμή pH=2 κ.λ.π. Άρα τα εύρος του κατακόρυφου τμήματος μεγαλώνει όσο μεγαλώνει η C του HCl  γιατί απλά η καμπύλη ξεκινάει χαμηλότερα στον άξονα του pH.
β) Ο παράγων ισχύς της ογκομετρούμενης ουσίας:
Εδώ ο μαθητής έχει έμμεσα βοήθεια από το σχολικό βιβλίο αρκεί να παρατηρούσε (!) (λίγο δύσκολο βέβαια αν κάποιος δεν του το είχε επισημάνει) ότι στο σχήμα 3.14 του σχ. βιβλίου που έχουμε ισχυρό οξύ ως ογκομετρούμενη ουσία το κατακόρυφο τμήμα της καμπύλης είναι μεγαλύτερο απ' ότι στο σχήμα 3.15 που ογκομετρείται ασθενές οξύ.  Άρα το εύρος του κατακόρυφου τμήματος της καμπύλης είναι μεγαλύτερο όταν ογκομετρείται ισχυρός ηλ/της απ' ότι όταν ογκομετρείται ασθενής.

ΣΧΟΛΙΟ 2:

Η εκφώνηση στο Δ3γ ζητάει παράγοντες που επηρεάζουν το κατακόρυφο τμήμα της καμπύλης (άραγε εννοεί το εύρος του κατακόρυφου τμήματος; τη σχετική του θέση ως προς τον άξονα του pH; τη σχετική του θέση ως προς τον άξονα του V; δε ξέρουμε...)
Για παράδειγμα  μπορεί κάποιος  (γιατί όχι;) να αναφερθεί στην απόσταση του μέσου του κατακόρυφου τμήματος από τον άξονα του pH. Έτσι π.χ. σε μία αλκαλιμετρία από τη σχέση:   
Vπρ.= Cογκ Vογκ :Cπρ  συμπεραίνουμε ότι όταν η Cπρ του πρότυπου διαλύματος αυξάνεται μειώνεται η απόσταση του κατακόρυφου τμήματος από τον άξονα pH (η καμπύλη είναι πιο "κοντά" στον άξονα του pH) γιατί μειώνεται το Vπρ. Το ίδιο συμβαίνει όταν μειώνεται η Cογκ
Για παράδειγμα  μπορεί  επίσης κάποιος  να αναφερθεί στην απόσταση του μέσου του κατακόρυφου τμήματος από τον άξονα του V.  Έτσι το pHIΣ  είναι παράγοντας που καθορίζει την απόσταση αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου