Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024

Άσκηση Νο 14 (2023-2024)

37 g C4H9OH (A) θερμαίνονται παρουσία Η2SO4 στους 170 οC  και παράγεται μίγμα αέριων υδρογονανθράκων Β και Γ με περιεκτικότητα 1,25% v/v  σε Γ.

Με επίδραση περίσσειας HCl στο μίγμα των Β και Γ παράγεται η οργανική ένωση Δ που έχει μάζα ίση με τη μάζα της Α.

α) Να βρεθούν οι Σ.Τ των Α, Β, Γ και Δ.

β) Από την αρχική ποσότητα της Α ποιο ποσοστό μετατράπηκε στη Β και ποιο στη Γ;

γ) Από την ποσότητα της Α που αφυδατώθηκε ποιο ποσοστό μετατράπηκε στη Β και ποιο στη Γ;

δ) Να γραφεί η συνολική χημική εξίσωση της αντίδρασης αφυδάτωσης της Α.

ε) Η ποσότητα της Α που περίσσεψε καίγεται πλήρως με τον απαιτούμενο όγκο αέρα (20% v/v O2 – 80% v/v Ν2).  

Nα βρεθεί ο όγκος των καυσαερίων σε STP.

(Aπ: α) Α: 2-βουτανόλη,  β) 79 %, 1 %,  γ) 98,75%,  1,25 %

δ) 80Α → 79Β + Γ + 80Η2Ο,  ε) 73,92 L)


Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024

Άσκηση Νο 12 (2023-2024)

 Σε 100 mL υδατικού διαλύματος ΝΗ3 0,2Μ προσθέτουμε αέριο HCl, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος και προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα Δ1 με pH=9.

Το διάλυμα Δ1 ογκομετρείται με πρότυπο υδατικό διάλυμα HΒr με pH=1 παρουσία του δείκτη HΔ. Να βρεθεί το ποσοστό ιοντισμού του δείκτη στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης.

Για τον δέικτη ΗΔ: Ka=10-5

Για την ΝΗ3: Κb=10-5

Για το Η2Ο: Κw=10-14

(Aπ: 50% )


Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

Άσκηση Νο 11 (2023-2024)

Πόσα g Ca(OH)2 πρέπει να προστεθούν (χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος) σε 2L υδατικού διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ  0,01Μ που περιέχει το δείκτη ΗΔ ώστε το διάλυμα να έχει κόκκινο χρώμα;

Για το HA: Ka=10-8  

Για το Η2Ο: Κw=10-14.

Για τον δείκτη ΗΔ: Κa=5 10-10

To κόκκινο χρώμα του δείκτη ΗΔ εμφανίζεται όταν: [ΗΔ]≥ 20[Δ-]

Ar: Ca=40, H=1, O=16.

(Aπ: m≤ 0,37 g)


Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

Άσκηση Νο 10 (2023-2024)

 

Aν η ισορροπία:   

A-COOH(aq) + HCOO-(aq)   <=>    A-COO-(aq) + HCOOH(aq)   είναι μετατοπισμένη προς τα αριστερά τότε:

α. Να εξετάσετε αν το Α είναι  το Cl- (-Ι υποκαταστάτης)  ή το CH3- (+Ι υποκατάστατης με μεγαλύτερη επαγωγική ικανότητα από το Η)

β. Να συγκρίνετε το pH υδατικών διαλυμάτων ΑCOOH  και HCOOH της ίδιας συγκέντρωσης και θερμοκρασίας. Ισχύουν οι προσεγγίσεις.

γ. Αν στους 25οC η  Κc της παραπάνω ισορροπίας είναι ίση με 0,1  και ΚaHCOOH=10-4 να βρεθεί η τιμή της Ka του ACOOH στην ίδια θερμοκρασία.

Να αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. 

(Απ: α) μεθύλιο, β) pH(ACOOH)>pH(HCOOH), γ) 10-5 )