Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Νέο βιβλίο & ύλη Χημείας Γ΄Λυκείου (2015-2016) και οδηγίες διδασκαλίας

Δείτε την ύλη Χημείας στο σχετικό ΦΕΚ  εδώ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο αρχείο pdf  ΕΔΩ έχω τροποποιήσει το νέο βιβλίο Χημείας Γ΄Λυκείου κρατώντας μόνο τις ασκήσεις-θεωρία κ.λ.π. που είναι εντός ύλης.
Ολόκληρο το νέο βιβλίο ΕΔΩ

                                                ΟΔΗΓΙΕΣ:
Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι προσωπικές (ας ελπίσουμε ότι θα προκύψουν κάποιες επίσημες διευκρινίσεις στο μέλλον)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ)

Ο πίνακας (σελ. 16-17) οξειδωτικών και αναγωγικών σωμάτων δεν πρέπει να απομνημονευθεί.
Ο μαθητής όμως πρέπει να ξέρει να βάζει συντελεστές σε οποιαδήποτε αντίδραση που θα του δίνονται τα προϊόντα, να απαντά σε ερωτήσεις και να κάνει όλους τους στοιχειομετρικούς  υπολογισμούς με βάση την αντίδραση αυτή.
Παράδειγμα:
α) Να συμπληρωθούν οι συντελεστές στην αντίδραση:
                           Η2Ο2 + KMnO4 + H2SO4 → O2 +MnSO4+ K2SO4+ H2O 
β) Ποιο από τα αντιδρώντα είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα και γιατί;
γ)  Σε 200 mL διαλύματος Η2Ο2 6,8 % w/v προσθέτουμε 200 mL όξινου (Η24)
    διαλύματος ΚΜnO4 1M. Να εξετάσετε αν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα KMnO4.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ)

Είναι σαφώς εκτός ύλης οποιοσδήποτε στοιχειομετρικός υπολογισμός σε μία θερμοχημική εξίσωση. 
Π.χ. πόσα kJ ελευθερώνονται όταν καίγονται 8 g μεθανίου. Δίνεται ΔΗc(μεθ) = ...   ή ... να βρεθεί ή ενθαλπία καύσης του ... κ.λ.π. ή μίγμα καίγεται κ.λ.π.
Το μόνο ίσως που απομένει από Θερμοχημεία είναι ερωτήσεις στα διαγράμματα ενθαλπίας.

Παράδειγμα:
Δίνεται το διάγραμμα μεταβολής ενθαλπίας για την αντίδραση:
Α(g) + B(g) → Γ(g) +  Δ(g)  η οποία πραγματοποιείται υπό σταθερή πίεση. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αναφέρονται στην αντίδραση αυτή είναι σωστές

α) Η αντίδραση είναι ενδόθερμη.
β) Ισχύει ότι    Α(g) + B(g) → Γ(g) +  Δ(g)   ΔΗ= - 200 kJ
γ) Το ποσό θερμότητας που απορροφάται  από το  περιβάλλον είναι 200 kJ
δ) Η αντίδραση αυτή μπορεί να είναι μία αντίδραση καύσης.
ε) Μεταφέρεται ενέργεια από το περιβάλλον στο σύστημα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ)

Η εύρεση στιγμιαίας ταχύτητας από το διάγραμμα C-t (βλπ. σχ. 3.3 σελ. 75) θα πρέπει να διδαχθεί. (Θα πρόσθετα να διδαχθεί και η εύρεση της μέσης ταχύτητας από το διάγραμμα C-t παρ’ όλο που δεν το αναφέρει το σχολικό βιβλίο.)
Με δεδομένο όμως ότι το παράδειγμα  3.2 και η εφαρμογή στη σελ. 76 είναι εκτός ύλης,  δεν πρέπει να διδαχθούν παρόμοιες  ασκήσεις.

Παράδειγμα:
Σε δοχείο όγκου 1 L εισάγουμε 6 mol αερίου Α και 5 mol αερίου Β, τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με την αντίδραση:   A(g) + B(g) → Γ(g) + Δ(g)
Για τον προσδιορισμό της ταχύτητας αντίδρασης έγινε μια σειρά μετρήσεων, την οποία αναφέρουμε στον ακόλουθο πίνακα:
t / min
0
1
2
3
4
c Γ / mol L-1
0
3
4
4,5
4,7
(α) Να γίνει η γραφική παράσταση της σχέσης c Γ=f(t)
(β) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα 2 πρώτα λεπτά.

Τα παρακάτω ερωτήματα (γ) και (δ) κανονικά είναι εκτός ύλης αφού και το παράδειγμα 3.2 είναι εκτός.
(γ) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης για το χρονικό διάστημα 1,5 min – 2,5 min
(δ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα της αντίδρασης για τη χρονική στιγμή t = 2 min


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ)

Σαφώς εκτός ύλης: 
Κp,  Qc,  μερικές πιέσεις, νόμος Dalton  και οι αντίστοιχες σχέσεις (π.χ. Pi=Xi ×Pολ) και ασκήσεις που ζητάνε  Κc=k1/k2,  υ1, υ2.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ Π.Π)

Εκτός  η παράγραφος 6.5: Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου