Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 6

                                    
1.  Με καταλυτική αφυδρογόνωση της μεθανόλης παράγεται η ένωση Α. Με επίδραση HCN στην Α παράγεται η οργανική ένωση Β η οποία υδρολύεται και δίνει την  Γ. Η Γ οξειδώνεται πλήρως με όξινο διάλυμα KMnO4. Να γράψετε όλες  τις παραπάνω αντιδράσεις και να δείξετε ποιες είναι οι οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ.   (Απ: Γ=>CO2)

2.  Mε επίδραση ΗCl στο  ακετυλένιο παράγεται η ένωση Α η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος πολυμερίζεται και δίνει τη Β. Το δεύτερο μέρος αντιδρά με ΚCN και η οργανική ένωση Γ που προκύπτει με περίσσεια Η2  δίνει την ένωση Δ που αντιδρά με ΗCl  και δίνει την Ε.
α) Να γράψετε όλες  τις παραπάνω αντιδράσεις και να δείξετε ποιες είναι οι οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ, Δ και Ε.
β) Τι είδους υβριδικά τροχιακά έχουν τα άτομα C στην ένωση Γ;
γ) Πόσους σ και πόσους π δεσμούς έχει 1 μόριο της ένωσης Γ;
(Aπ: α) Ε: χλωριούχο προπυλαμμώνιο)

3.   21,8 g CH3CH2Br  αντιδρούν με διάλυμα NaOH και παράγονται οι οργανικές ενώσεις Α και Β. Με επίδραση SOCl2 στην ένωση Β παράγονται 19,899 g μείγματος ανόργανων αερίων.
α) Να βρεθούν οι Σ.Τ των Α και Β.
β) Να  βρεθεί το ποσοστό μετατροπής του CH3CH2Br στην ένωση Β.
γ) Να εξετάσετε αν το διάλυμα NaOH είναι υδατικό ή αλκοολικό.
Αr: C=12, H=1, Br=80, S=32, O=16, Cl=35,5
(Απ: α) Α: αιθένιο,  Β: αιθανόλη, β) 99% , γ) υδατικό)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου