Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Άσκηση Νο 2 (2021-2022)

 

1,5  mol γραφίτη (C)  αντιδρούν πλήρως με Η2 και παράγεται μείγμα των αερίων CH4 και C2H2 ενώ ελευθερώνεται ποσό θερμότητας ίσο με 1,5 kJ.

α) Να βρεθεί η % v/v σύσταση του αερίου μίγματος CH4 και C2H2 που παράχθηκε.

β) Να γραφεί η συνολική θερμοχημική εξίσωση που έγινε.

γ) Να βρεθεί η πρότυπη ενθαλπία (ΔΗο) της αντίδρασης:

CH4(g) + Cγραφίτης(s)   H2(g) + C2H2(g)

Δίνονται: ΔΗο(CH4)= -4,6875 kJ/g   

και ΔΗοf  (C2H2)= 220 kJ/mol.             Ar:  C=12,  H=1

(Aπ: α) 75 % v/v CH4 – 25 % v/v C2H2

   β) 5Cγρ(s) + 7H2(g)  → 3CH4(g) + C2H2(g)  ΔΗo=-5 kJ

         γ) ΔΗο= 295 kJ/mol )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου