Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία): Νο13


Ισομοριακό  αέριο μείγμα αλκενίου (Α), αλκινίου (Β) και CH4  χωρίζεται σε 2 ίσα μέρη.
Το 1ο μέρος διοχετεύεται σε δοχείο που περιέχει περίσσεια διαλύματος CuCl/NH3.
Μετά τη διαβίβαση  του αερίου στο δοχείο το διάλυμα παρουσιάζει αύξηση μάζας ίση με 5,2 g, ενώ καταβυθίζονται  30,2 g ιζήματος.
Το αέριο που εξέρχεται από το διάλυμα CuCl/NH3 διοχετεύεται σε 100 mL διαλύματος Br2/CCl4  1M οπότε το διάλυμα παρουσιάζει αύξηση μάζας ίση με 2,8 g.
α) Να βρείτε τους Σ.Τ. των Α και Β.
β) Θα αποχρωματιστεί το διάλυμα Br2/CCl4;
γ) Ποιος όγκος αερίου (σε STP) εξέρχεται από το διάλυμα Βr2;
δ) Το 2ο μέρος θερμαίνεται με  5,6 L αέριου Η2 (STP) παρουσία Ni. To προϊόν της υδρογόνωσης μπορεί να αποχρωματίσει το πολύ 350 mL διαλύματος Br2/CCl4.
Nα βρεθεί η % w/v περιεκετικότητα του διαλύματος Βr2/CCl4.
Ar: C=12, H=1, Cu=63,5, Br=80
(Aπ: β) ναι, γ) 6,72 L, δ) 16 % w/v)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου