Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 12

                                           
             
18 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ (ΚΕΦ.1)

1.   Ποιος είναι ο μέγιστος και ποιος ο ελάχιστος αριθμός οξείδωσης του 16S;
Οι ενώσεις  Η2 και  Η24 , αν συμμετέχουν σε αντιδράσεις που αλλάζει ο Α.Ο. του  S, τότε συμπεριφέρονται ως οξειδωτικά ή αναγωγικά σώματα;

2.   Στο ΝΗ4ΝΟ3   τα άτομα  N έχουν διαφορετικό Α.Ο. Ποιος είναι αυτός; Αν θεωρήσουμε ότι έχουν τον ίδιο ποια τιμή βρίσκουμε με τους πρακτικούς κανόνες;

3.    Γιατί ο αριθμός οξείδωσης του    C στην ένωση    C3H8    έχει κλασματική τιμή -8/3;

4.  Ποια είναι η “φαινομενική” ιοντική δομή των ενώσεων   CH2Cl2  ,   CH3CN,   CH3CΟNH2   ή ποιοι είναι οι Α.Ο. του   C,   H,   Cl, Ο και Ν.    Δίνεται η σειρά ηλεκτραρνητικότητας:  Ο> N > Cl > C > H.

5.   Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α)  Είναι σωστό ότι ένα άτομο π.χ. ο   C μπορεί να έχει Α.Ο.=0 όχι μόνο σε ελεύθερη κατάσταση αλλά  και σε μία χημική του ένωση;
β)  Είναι σωστό ότι σε κάθε οξείδωση παρατηρείται αποβολή ηλεκτρονίων;

6.   Να συμπληρωθεί η αντίδραση: Cl2 + KOH →KCl + KClO3 + H2O. Ποιο στοιχείο ανάγεται και ποιο οξειδώνεται στην αντίδραση αυτή; Ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα;

7. Η χλωράσβεστος CaOCl2 είναι ένα μικτό άλας που αποτελείται από Ca2+ και τα ανιόντα   Cl-  και ClO-.   H χλωράσβεστος ανάγεται σε CaCl2.  Nα βρείτε ποια είναι η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης των 2 ατόμων   Cl    στην    CaOCl2.

8. Ένας πρακτικός κανόνας στην οξείδωση των οργανικών ενώσεων λέει:
«Για να αυξηθεί ο Α.Ο. κατά 2 πρέπει το μόριο της οργανικής ένωσης να προσλάβει 1 άτομο Ο.  Για να αυξηθεί ο Α.Ο. κατά 1 πρέπει το μόριο της οργανικής ένωσης να αποβάλλει 1 άτομο Η ή Νa ή Κ»
Με βάση τα παραπάνω να βρείτε τη μεταβολή του Α.Ο. όταν οι ενώσεις (CΟΟΝα)2 και CH3CH2OH οξειδωθούν πλήρως με ΚΜnO4.

9. Η αντίδραση διάσπασης: CaCO3→CaO+CO2  είναι μεταθετική ή οξειδοαναγωγική;

10.  Σε διάλυμα SnCl2, FeCl3 προσθέτουμε όξινο (με HCl) διάλυμα K2Cr2O7. Ποια αντίδραση γίνεται;

11. Γιατί στην οξείδωση των οργανικών ενώσεων προτιμάμε η οξίνιση του διαλύματος ΚΜnO4 ή Κ2Cr2O7 να γίνει με αραιό διάλυμα Η2SO4 και όχι με HCl;

12. Nα εξετάσετε αν οι παρακάτω αντιδράσεις είναι οξειδοαναγωγικές, σύμφωνα και με τους τρεις ορισμούς για την οξείδωση και την αναγωγή. 
α) Η2+S →H2S και  
β) Μg + S→ ΜgS

13. Στην αντίδραση: ΚΜnO4+SO2+H2SO4 το SO2 δρα ως αναγωγικό σώμα και δίνει Η2SO4 ενώ στην αντίδραση Η2S + 2 δρα σαν οξειδωτικό σώμα και δίνει το ίδιο προϊόν με το H2S δηλ. S.  Με βάση αυτά να συμπληρωθούν οι παραπάνω αντιδράσεις.

14.  Nα συμπληρωθεί η αντίδραση:    ΚΜnO4 + HCl  Cl2 + … + …  + ….
i) Ποιο άτομο παθαίνει οξείδωση και ποιο αναγωγή;
ii) Ποια ένωση είναι οξειδωτικό και ποια αναγωγικό σώμα;
iii) Από τα μόρια του ΗCl πόσα δρούν ως οξειδωτικό ή αναγωγικό σώμα και πόσα ως οξύ;
iv) Ελέγξτε αν  ΣΜΑΟοξειδωτικού=ΣΜΑΟαναγωγικού   
(ΣΜΑΟ=Συνολική Μεταβολή Αριθμού Οξείδωσης)

15.  Να συμπληρωθεί η αντίδραση: ΝΗ3 + Cl2  N2 + NH4Cl. Πόσα από τα μόρια της ΝΗ3   παίζουν το ρόλο του οξειδωτικού σώματος και πόσα το ρόλο της βάσης;

16.  Ποια από τις αντιδράσεις:
 4Η2Ο2 + 2Ο3 2Ο + 5Ο2  και 
2Ο2 + Ο3 2Ο + 3Ο2  
έχει τους σωστούς συντελεστές;

17. Ποιο από τα αλογόνα Cl2 (Ζ=17) ή F2 (Ζ=9) είναι περισσότερο οξειδωτικό και ποιο από τα αλκάλια 19K, 11Na είναι περισσότερο αναγωγικό σώμα; Ομοίως ο 6C ή το Ν2 (Ζ=7) είναι περισσότερο οξειδωτικό; Το 11Na    ή   12Mg είναι περισσότερο αναγωγικό;

18.   Σε διάλυμα   HNO3   προσθέτουμε Ζn    οπότε πραγματοποιούνται ταυτόχρονα οι αντιδράσεις:
Ζn + HNO3  Zn(NO3)2 + NO2 + H2 και  Ζn + HNO3   Zn(NO3)2 + NO + H2O
Αν το ΝΟ2    και ΝΟ παράχθηκαν με αναλογία 2:1 να γραφεί η συνολική αντίδραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου