Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017

Γ΄Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία) Νο 4

                          
Σ’ ένα δοχείο όγκου 2L  αναμιγνύονται 0,5 mol αέριας NH3 και 0,6  mol στερεού CuO οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:  
NH3 (g) + CuO (s)  A(g)   B (s)  H2O(g)  ΔΗ <0

Δ1.  Να βρεθούν ποια είναι τα προϊόντα Α(g), Β(s) και να συμπληρωθούν οι συντελεστές στην παραπάνω αντίδραση.

Δ2.  Η αντίδραση ολοκληρώνεται τη χρονική στιγμή t1 sec. Αν  η  μέση  ταχύτητα  κατανάλωσης της ΝΗ3 στο χρονικό διάστημα 0-t1 είναι  4×10-3 Μ/s να βρεθεί:
α) η τιμή του t1 και
β) κατά τη διάρκεια της αντίδρασης απορροφάται ή ελευθερώνεται ενέργεια;                                                                        
                                                                   
Δ3.  Από  το  αέριο μείγμα που περιέχεται στο δοχείο, μετά  την ολοκλήρωση της αντίδρασης,  απομακρύνονται οι υδρατμοί (Η2Ο(g) και το υπόλοιπο μείγμα διοχετεύεται σε δοχείο σε κατάλληλες συνθήκες  οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: 
2NH3(g)      <=>     Ν2(g) + 3Η2(g) (1)    
Αν στην κατάσταση ισορροπίας  ισχύει: [Ν2]=2[Η2] να βρεθεί η σύσταση του μίγματος ισορροπίας σε mol.   
                                            
Δ4.  Η ποσότητα  της ΝΗ3 που περιέχεται στην κατάσταση ισορροπίας διαλύεται σε νερό και προκύπτει διάλυμα (Y1) όγκου 400 mL με pH=x.
α) Να βρεθεί ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 στο διάλυμα Υ1 και η τιμή του x.
β) Αν επαναλάβουμε ακριβώς το ίδιο πείραμα, αλλά η ισορροπία (1) αποκατασταθεί σε δοχείο μεγαλύτερου όγκου το διάλυμα Υ1 θα έχει:    
i. pH=x     ii. pH>x     iii. pH<x
γ) Πόσα L νερό πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα Y1 ώστε να μεταβληθεί το pH του κατά μισή μονάδα;
δ) Πόσα L NH3 (σε STP) πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Υ1 ώστε να μεταβληθεί ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 κατά 50 %. Κατά την προσθήκη της ΝΗ3 δεν μεταβάλλεται ο όγκος του διαλύματος.

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25οC, όπου Κw=10-14.
Για την ΝΗ3: Κb=2×10-5.
Τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.
(Απ: Δ2) α) t1=50 s β) ελευθερώνεται 
Δ3) 0,02 mol- 0,24 mol – 0,12 mol

Δ4) α)0,02, χ=11 β ) iii  γ) 3,6 L, δ) 1,344 L)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου