Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

Ύλη Χημείας Γ΄ Λυκείου 2016-2017

 ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΥΛΗ

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

Κεφάλαιο «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»
• Παρ. «Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση - Αναγωγή»
• Παρ. «Κυριότερα οξειδωτικά -αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής»
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:
- την υποενότητα «Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής» με εξαίρεση τη «Μέθοδο μεταβολής του αριθμού οξείδωσης» η οποία είναι εντός ύλης και
- την υποενότητα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων» με εξαίρεση τα:
1) Οξείδωση ΝΗ3 απόCuO,
4) Οξείδωση CO από KMnO4 παρουσία H2SO4 και
5) Οξείδωση FeCl2 από K2Cr2O7 παρουσία HCl τα οποία είναι εντός ύλης.

Κεφάλαιο «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ»
• Παρ. «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία»
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ υποενοτήτων: «Ενθαλπία αντίδρασης -ΔΗ», «Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ0», «Πρότυπηενθαλπία σχηματισμού, ΔΗ0f»,
«Πρότυπη ενθαλπία καύ-σης, ΔΗ0c»,
«Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωση, ΔΗ0n»,
«Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ0sol» και «Ενθαλπίαδεσμού, ΔΗ0B».

Κεφάλαιο «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ»
• Παρ. «Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης» μέχρι και το 1ο Παράδειγμα με την Εφαρμογή του.

Κεφάλαιο «ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
• Εισαγωγή
• Παρ. «Έννοια χημικής ισορροπίας - Απόδοση αντίδρασης»
• Παρ. «Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας - Αρχή Le Chatelier»
• Από την παρ. «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc - Kp» μόνο η υποενότητα «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc»χωρίς την Κινητική απόδειξη του νόμου χημικής ισορροπίας.
Παρατήρηση: Δεν θα διδαχθούν τα παραδείγματα και
οι ασκήσεις που απαιτούν γνώση της έννοιας μερική πί-
εση αερίου και του Νόμου μερικών πιέσεων του Dalton.

Κεφάλαιο «ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• υποενότητα «Ισχύς οξέων - βάσεων και μοριακή
δομή» της παρ. «Ιοντισμός οξέων - βάσεων» και
• παρ. «Γινόμενο διαλυτότητας».

Κεφάλαιο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• υποενότητα «Ηλεκτροσυγγένεια» της παρ. «Μεταβο-
λή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» και
• παρ. «Ηλεκτρονιακοί τύποι - Σχήματα μορίων»

Κεφάλαιο «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• υποενότητα «Επαγωγικό φαινόμενο» της παρ. «Δομή
οργανικών ενώσεων - Διπλός και τριπλός δεσμός - Επαγωγικό φαινόμενο»,
• παρ. «Στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια)»,
• υποενότητες «Η αρωματική υποκατάσταση» και
«Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων» της παρ.
«Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχα-
νισμοί οργανικών αντιδράσεων»,
• υποενότητα «Οργανικές συνθέσεις» της παρ. «Οργανικές συνθέσεις - Διακρίσεις» με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση.

Το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ  
(για σύγκριση δείτε και το περσινό ΦΕΚ ΕΔΩ )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου